Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για εγγραφές παιδιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας

Οι συγκεκριμένοι πίνακες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της 1ης ΥΠΕ (www.1ypatt.gr) και της 2ης ΥΠΕ (www.2dype.gr)  αντίστοιχα όπου θα γίνεται και η επικαιροποίησή τους.


επιστροφή