Απόφαση συγκρότησης

Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές συγκροτήθηκε, στο Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ.Α1β/Γ.Π.οικ. 36223/15-5-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας  (ΦΕΚ 229/16-5-2017/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) με θέμα «Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές (2017 – 2022)».


επιστροφή