Ιδρυτικός Νόμος

Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας  συστάθηκε, στο Υπουργείο Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59 του Ν.4368/21-2-2016 (ΦΕΚ 21/Τεύχος Α΄), «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».


επιστροφή