Ολοκλήρωση 1ου κύματος Πλάνου Ανάπτυξης Υπηρεσιών σχετικά με την Υποδομή Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (eHDSI)

Στον πίνακα που μπορείτε να δείτε παρακάτω (βλ. πίνακα 1) υπάρχουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που συμμετέχουν στο wave 1 και έχουν ήδη πάρει έγκριση (Ιούνιος 2019) από το Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας[1] προκειμένου να εκκινήσουν την παραγωγική λειτουργία συγκεκριμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του eHDSI[2], δεδομένου ότι συμμορφώνονται με τις όποιες διορθωτικές ενέργειες παραμένουν ως εκκρεμότητα όσον αφορά την ετοιμότητα των αρμόδιων σημείων επαφής τους (NCPeH). Στην περίπτωση της Εσθονίας, η υπηρεσία eP A (ePrescription country A) πήρε επίσης έγκριση παρόλο που ανήκει στο wave 2. Με την ολοκλήρωση του wave 1 ανοίγει ο δρόμος για τις χώρες που βρίσκονται στο wave 2, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.

 

Χώρα – Κράτος Μέλος

Υπηρεσίες για τις οποίες έχει πάρει έγκριση παραγωγικής λειτουργίας

PS A

PS B

eP A

eP B

Φινλανδία

 

 

x

 

Εσθονία

 

 

x

x

Τσεχία

x

x

 

 

Λουξεμβούργο

 

x

 

 

Πορτογαλία

x

x

x

x

Κροατία

 

x

x

x

Μάλτα

x

x

 

 

Πίνακας 1

 

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό του wave 2 (βλ. εικόνες 1 και 2) η Ελλάδα φιλοδοξεί να πάρει το πράσινο φως για τρεις ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες (PS B, eP A, eP B) το Νοέμβριο του 2019.

 

 

Εικόνα 1

 

 

Εικόνα 2

 

 

 

 


επιστροφή