3η Συνάντηση του Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

3η Συνάντηση του Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

3η Συνάντηση Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2014

Η 3η συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας έλαβε μέρος στα πλαίσια διημερίδας στις 30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Η πρώτη ημέρα εργασιών του οικοσυστήματος άνοιξε με την παρουσίαση του Νομοθετικού Πλαισίου Ηλεκτρονικής Υγείας και ειδικότερα με την συγκρότηση δύο οργάνων διακυβέρνησης, του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ) και του Εθνικού Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (ΔΗΥΥ), όπως αυτά προβλέπονται στο Ν. 4213/2013, για την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Ασθενών στη Διασυνοριακή Περίθαλψη. Παράλληλα, ο θεσμικός ρόλος του ΕΟΠΥΥ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τη διασυνοριακή περίθαλψη αναλύθηκε εκτενώς, ενώ παρουσιάστηκε και αναπτυσσόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης της συνεργασίας ανάμεσα στο ΕΣΔΗΥ και το Οικοσύστημα Ηλ. Υγείας.

Ακολούθως, διερευνήθηκε ο ρόλος της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον ηλεκτρονικής υγείας και οι δυνατότητες εκμετάλλευσης από τη χώρα μας των πολλαπλών ευκαιριών ανάπτυξης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που παρουσιάζονται αυτή τη χρονική στιγμή. Στο ερώτημα αν η χώρα μας μπορεί να επωφεληθεί από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι απαντούμε ηχηρά ναι, διότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο κατάλληλο επίπεδο ωριμότητας για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών μέσω της επιτυχούς  προσαρμογής της ευρωπαϊκής γνώσης στα ελληνικά δεδομένα. 

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σαφές ειδικά μετά την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το οποίο όχι μόνο οδήγησε σε πολλαπλά οφέλη δημοσιονομικού και μη χαρακτήρα, αλλά μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο για την ανάπτυξη και άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, απαραίτητων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, όπως το Συνοπτικό Ιστορικό που περιέχεται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, ο οποίος καθιερώθηκε με τον N. 4238/2014.   

Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι σε περιφερειακό επίπεδο αναπτύσσονται πολλαπλές δράσεις, όπως για παράδειγμα στον τομέα της τηλεϊατρικής με το Δίκτυο Τηλεϊατρικής της 2ης ΥΠΕ, ενώ η ανάπτυξη νέων εφαρμογών γίνεται με βασικό γνώμονα την ασθενοκεντρικότητα και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας, όπως αποδεικνύει η ευρεία ανάπτυξη in-house εφαρμογών στην Κρήτη.

Ας μην ξεχνούμε δε ότι ο απολογισμός του eHealth Forum 2014 στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας, ήταν ιδιαιτέρως θετικώς και αποτέλεσε βήμα για την επέκταση της χρήσης εργαλείων ηλεκτρονικής Υγείας, την ανάδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει στη μεταρρύθμιση του Υγειονομικού μας Συστήματος, αλλά και την ενδυνάμωση των πολιτών.

Όλα τα παραπάνω τονίζουν περαιτέρω τη σημασία της ενεργητικής συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων φορέων της υγείας, από όποιον χώρο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αν προέρχονται, με στόχο την ανάπτυξη δυναμικών συνεργειών. Μια συμμετοχή που στην διημερίδα έγινε ξεκάθαρο ότι δε θεωρείται απλά επιβεβλημένη, αλλά αποτελεί κρίσιμο μέσο συνεργασίας και διευκόλυνσης του έργου όλων των μερών μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων, αλλά και διαφορετικών οπτικών.

Σε αυτό το εγχείρημα ο ρόλος του Διεθνούς Δικτύου Οικοσυστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας που συντονίζεται από την ECHAlliance είναι καθοριστικός, όπως καθοριστική είναι και η πολυφωνικότητα και η ευρεία εκπροσώπηση. Για αυτό το λόγο, στην θεματική ενότητα που διερευνούσε το ρόλο των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, συζητήθηκαν από τον τρόπο λειτουργίας των διαφορετικών οικοσυστημάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ μέχρι το eHealth Manifesto, μια πρόσκληση σε δράση για μια υγιέστερη Ευρώπη που γεννήθηκε στο eHealth Forum της Αθήνας, και από προτεινόμενα πλαίσια διαλειτουργικότητας μέχρι τον τρόπο που οι εφαρμογές ηλ. Υγείας μπορούν να συνδέσουν τις σπάνιες παθήσεις.

Η πρώτη ημέρα έφτασε στο τέλος της με την εναρκτήρια συζήτηση για την συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Οικοσυστήματος και την καταγραφή των πρώτων υποψηφίων μελών. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα δημιουργική και αποτέλεσε την καλύτερη εισαγωγή για τη δεύτερη ημέρα εργασιών του οικοσυστήματος η οποία ήταν ειδικότερα εντοπισμένη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση των χρονίως ασθενών αλλά και την υγιή και ενεργό γήρανση των πολιτών. 

Με την έναρξη της δεύτερης ημέρας εργασιών του οικοσυστήματος, παρουσιάστηκε τόσο το νεοσύστατο Ελληνικό Θεματικό Δίκτυο για την Υγιή και Ενεργό Γήρανση και τα Χρόνια Νοσήματα, όσο και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Υγιή και Ενεργό Γήρανση (European Innovation Partnership on Active and Healthy AgeingEIP on AHA) στα πρότυπα της οποίας συγκροτήθηκε η ελληνική πρωτοβουλία. Όσον αφορά το Ελληνικό Θεματικό Δίκτυο, τονίστηκε η σημασία του ως χώρος διαβούλευσης, η αναγκαιότητα συμμετοχής σε αυτό όσο το δυνατόν περισσότερων εμπλεκόμενων φορέων, η ανάγκη υιοθέτησης ενός πλάνου για τη μετάβαση από πιλοτικά προγράμματα σε ευρείας κλίμακας έργα καθώς και οι τρόποι χρηματοδότησης αυτών. Επιπλέον επισημάνθηκε η ανάγκη της πλήρους θεσμικής κατοχύρωσης και εκπροσώπησης του. Όσον αφορά το EIP on AHA αναλύθηκαν οι προτεραιότητες πολιτικής πάνω σε καινοτόμες δράσεις για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, τη φροντίδα και θεραπεία και την ενεργό και ανεξάρτητη διαβίωση και επισημάνθηκαν τα πρώτα επιτεύγματα των 32 δικτύων αναφοράς και των 6 ομάδων δράσης του.

Ακολούθως δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση επιλεγμένων δραστηριοτήτων για χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αντιμετώπιση του συνδρόμου ευαλωτότητας των ηλικιωμένων, όπου και παρουσιάστηκε η καλή πρακτική της ηλεκτρονικής διάγνωσης. Επιπλέον, επισημάνθηκε η δυνατότητα φροντίδας στο σπίτι ενός ποσοστού βαρέως πασχόντων, μέσω ειδικού εξοπλισμού και οικονομικής ενίσχυσης του φροντιστή  του ασθενούς. Επίσης, εξετάσθηκε το ζήτημα των διαβητικών ασθενών με ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Sweet και τη σημαντικότητα των σχετικών Κέντρων Αναφοράς με συστήματα ελέγχου ποιότητας. Αναφορικά με υπηρεσίες γηριατρικής, επισημάνθηκε το σημαντικό ποσοστό κατάθλιψης στους ηλικιωμένους και το αντίκτυπο που αυτό επιφέρει στη συμπεριφορά και τη φαρμακευτική τους συμμόρφωση, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά συν-νοσηρότητας που παρουσιάζουν, την έλλειψη  εξειδικευμένου προσωπικού στις απομακρυσμένες περιοχές και την έλλειψη ενός ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική το πρόγραμμα τηλε-ψυχογηριατρικής, η εφαρμογή δηλαδή της τηλε-ψυχιατρικής σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της άνοιας, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα πρόληψης της νόσου και παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική το λογισμικό Sociable, ένα πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης.

Η επόμενη θεματική ενότητα της 2ης ημέρας επικεντρώθηκε σε τρόπους υιοθέτησης  της καινοτομίας. Στο πλαίσιο των Καινοτόμων Ψηφιακών Εφαρμογών για την Υγεία παρουσιάστηκαν τόσο ένα δίκτυο διάδοσης για την πρόληψη πτώσεων των ηλικιωμένων, όσο μια εφαρμογή για έξυπνα περιβάλλοντα για ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και ένα σύνολο από νοητικές και φυσικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων καθώς και μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης της φαρμακευτικής αγωγής σε χρόνιους πάσχοντες.

Ακολούθως διερευνήθηκε ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Φορέων όπου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές τηλεφροντίδας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καλές πρακτικές παρακολούθησης του Διαβήτη Τύπου 2 από τους Δήμους Αγ. Δημητρίου, Αλίμου και Π. Φαλήρου, επισημάνθηκαν δε τα προβλήματα ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων, με σημαντικότερα την κατάθλιψη και τη νόσο Αλτζχάιμερ, καθώς και πώς οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση. Τονίστηκε δε, η δυσκολία εξοικείωσης των ηλικιωμένων με τις νέες τεχνολογίες (ψηφιακός αναλφαβητισμός), ωστόσο αναφέρθηκε και η σχετική πρόοδος που έχει επιτευχθεί.

Η διημερίδα έφτασε στο τέλος της με μια θεματική ενότητα αφιερωμένη στην Κλινική Διακυβέρνηση, όπου παρουσιάστηκαν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που ενσωματώνονται στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, συζητήθηκε ξανά ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος και εξερευνήθηκε ο ρόλος των νέων τεχνολογιών ως εργαλείο εξορθολογισμού στον τομέα της υγείας.

Η επόμενη συνάντηση του Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας θα γίνει στις αρχές του επόμενου χρόνου και θα συνδιοργανωθεί με την 7η ΥΠΕ.

 

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων ομιλητών.


Αρχεία

third ecosystem meeting_gr.pdf Μέγεθος: 491.4 KB
3η Συνάντηση Ελληνικού Οκοσυστήματος.pdf Μέγεθος: 980.2 KB
ehealth forum report.pdf Μέγεθος: 1.6 MB
Hellenic Health Informatics Association.pdf Μέγεθος: 751.6 KB
Horizon 2020 για την ηλ υγεία.pdf Μέγεθος: 227.2 KB
International Network of ecosystems.pdf Μέγεθος: 2.1 MB
Δίκτυο Τηλεϊατρικής.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
ΕΟΠΥΥ Εθνικό Σημείο ΕΠαφής.pdf Μέγεθος: 573.5 KB
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα συνεργασίας.pdf Μέγεθος: 149.6 KB
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και συνοπτικός φάκελος ασθενών.pdf Μέγεθος: 1.2 MB
Μανιφέστο ηλ υγείας.pdf Μέγεθος: 981.3 KB
Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας.pdf Μέγεθος: 1.9 MB
Υπηρεσίες ηλ υγείας στην ΕΕ και ελληνική αξιοποίηση.pdf Μέγεθος: 4 MB
Παρουσίαση Πληροφορικής 7η ΥΠΕ.pdf Μέγεθος: 2.1 MB
A Shift from Health Data to Citizen Health Records.pdf Μέγεθος: 587.3 KB
Frailty Syndrome.pdf Μέγεθος: 2.1 MB
Greek EIP ON AHA.pdf Μέγεθος: 674.8 KB
LLMcare.pdf Μέγεθος: 1.4 MB
OLDER PEOPLES' PERSPECTIVES ON eHEALTH.pdf Μέγεθος: 314.1 KB
SmartCare, Δήμοι Αλίμου, Αγ Δημητρίου και Π Φαλήρου.pdf Μέγεθος: 536 KB
USEFIL - PROFOUND Projects Δημόκριτος.pdf Μέγεθος: 4.9 MB
Αντιμετώπιση της άνοιας.pdf Μέγεθος: 2.2 MB
Ελληνικό Θεματικό Δίκτυο για την Υγιή και Ενεργό Γήρανση.pdf Μέγεθος: 1.9 MB
Ευρωπαϊκές συνεργασίες και ειδικά κέντρα ομιλία στην 3η συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας 1.10.2014.pdf Μέγεθος: 1.5 MB
Ηλ υγεία και ηλικιωμένοι.pdf Μέγεθος: 177 KB
Ηλεκτρονικός Φάκελος στην ΠΦΥ.pdf Μέγεθος: 1.9 MB
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα.pdf Μέγεθος: 1.8 MB
οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο εξορθολογισμού στον τομέα της υγείας.pdf Μέγεθος: 6.8 MB
ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας για χρόνιους πάσχοντες-το παράδειγμα της 5ης ΥΠΕ.pdf Μέγεθος: 661.1 KB
Ρόλοι και συνέργειες των λειτουργών υγείας και πρόνοιας στη διαχείριση της φροντίδας του βαρέως πάσχοντα.pdf Μέγεθος: 969.7 KB
Τηλεϊατρική και Ψυχιατρική.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
Systems of connected and coordinated care in chronic and elderly patients .pdf Μέγεθος: 1.6 MB

επιστροφή