ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΑΠΥ 1/2019 ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών – φορητών υπολογιστών (laptops-tablets), εξυπηρετητή δικτύου (server) και προβολέων (projector)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΑΠΥ 1/2019 ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προµήθεια «Επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών – φορητών υπολογιστών (laptops-tablets), εξυπηρετητή δικτύου (server) και προβολέων (projector)» σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Φ. 1015 ειδικός φορέας 201, με αναλυτικό λογαριασμό εξόδων 3120301001 µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.432,60€ πλέον ΦΠΑ.


επιστροφή