Παροχή πληροφοριών σχετικά με την αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843/29-8-2018 ΥΑ Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων καθορισμού χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας (ΦΕΚ 4138 Β΄)


ΨΠ3Ρ465ΦΥΟ-ΝΝΜ (1).pdf Μέγεθος: 422.6 KB

επιστροφή