Κοινοποίηση των συστατικών φυτικών προϊόντων για κάπνισμα

Συστατικά και ποσότητες φυτικών προϊόντων για κάπνισμα - Ingredients of herbal products for smoking

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4419 / 2016 με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς φυτικών προϊόντων για κάπνισμα υποβάλλουν κατάλογο όλων των συστατικών και των ποσοτήτων τους, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των προϊόντων αυτών ανά μάρκα και τύπο και ενημερώνουν το Υπουργείο Υγείας, όταν η σύνθεση ενός προϊόντος τροποποιείται κατά τρόπον ώστε να επηρεάζονται οι πληροφορίες. 

Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας τηρουμένων των διατάξεων περί εμπορικού απορρήτου. Λόγω της ανάγκης προστασίας του εμπορικού απορρήτου και του ομοιόμορφου προσδιορισμού από τους κατασκευαστές / εισαγωγείς της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται κατά το άρθρο 20 του νόμου, οι ανωτέρω πληροφορίες είναι προς το παρόν υπό επεξεργασία.

 

Pursuant to Article 22 of Directive 2014/40/EU, manufacturers and importers of herbal products for smoking provide a list of all ingredients and their quantities thereof that are used in the manufacture of such products by brand name and type and inform the Ministry of Health when the composition of a product is modified in such a way as to affect the information.

This information is published on the website of the Greek Ministry of Health in compliance with the provisions on commercial confidentiality. Due to the need to protect commercial confidentiality and the uniform identification by manufacturers / importers of the confidentiality of the information submitted under Article 20 of the Act, the above information is currently being processed.

περισσότερα