Απόφαση αποδοχής πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης για την με αριθ. Πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.47361/19-06-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν.2716/1999


επιστροφή