Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

                                              ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π.                                                                            
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17                       
Ταχ. Κώδικας: 10433                                                 
Τηλέφωνο: 213216-1207,1227 ,1223 ,1218, 1224
Fax: 2132161906
Email: dpnp_a@moh.gov.gr Αθήνα,   23 /5 /2018  
   Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.39545
 
 
Προς:   Όπως ο Πίνακας Διανομής 
 
 
  
Θέμα:  Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις για προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.25794/3-4-2018 έγκριση προκήρυξης του Υπουργού Υγείας, η οποία λήγει στις 24-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ,  παρατείνεται έως την Τετάρτη 30-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ. διότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr η θέση Χειρουργικής του Γ.Ν.Λευκάδας εμφανιζόταν εκ παραδρομής ως θέση με βαθμό Επιμελητή Β΄ αντί με βαθμό Διευθυντή σύμφωνα με την ανωτέρω έγκριση και την προκήρυξη της θέσης από το Γ.Ν.Λευκάδας. 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                                                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ                                                                                                                        ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
 
 

Πίνακας διανομής:
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. 1η Υ.Πε.
2. 2η Υ.Πε.
3. 3η Υ.Πε.
4. 4η Υ.Πε.
5. 5η Υ.Πε.
6. 6η Υ.Πε.
7. 7η Υ.Πε.

Εσωτερική διανομή:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
4. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π., Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.

 
 
 

επιστροφή