Οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2019

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  

α) Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

β) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) - Διεύθυνση Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

γ) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

δ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

ε) Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

στ) Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

α) Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών

β) Τμήμα Διαχείρισης Έργων, Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

γ) Τμήμα Διαχείρισης και Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας

δ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

α) Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

β) Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υγειονομικών Περιφερειών

γ) Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δημοσίου Τομέα

β) Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

γ) Τμήμα  Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης

δ) Τμήμα Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης

Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων

α) Τμήμα Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης Νοσοκομείων και Δομών Αποκατάστασης

 β) Τμήμα Ιδιωτικών Κλινικών

 γ) Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων

 δ) Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας

Διεύθυνση  Ψυχικής Υγείας

α) Τμήμα  Νοσοκομειακής και Κοινοτικής Περίθαλψης

β) Τμήμα  Εξω-νοσοκομειακής Προστασίας

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων

α) Τμήμα  Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

β) Τμήμα  Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού

γ) Τμήμα  Ιατρών Υπαίθρου

δ) Τμήμα  Ειδικευόμενων Ιατρών

Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας

α) Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών

β) Τμήμα  Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας

Διεύθυνση Νοσηλευτικής

α) Τμήμα  Νοσηλευτών/τριών

β) Τμήμα  Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

α) Τμήμα  Μεταδοτικών Νοσημάτων

β) Τμήμα  Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Διατροφής

γ) Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων

δ) Τμήμα  Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος

ε) Τμήμα  Υγειονομικής Διαχείρισης Αποβλήτων Μονάδων Υγείας και Λοιπών Περιβαλλοντικών Κινδύνων

στ) Τμήμα  Διαπολιτισμικής Φροντίδας

Διεύθυνση  Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

α) Τμήμα  Εξαρτησιογόνων Ουσιών

β) Τμήμα  Λοιπών Εξαρτήσεων

Διεύθυνση Φαρμάκου

α) Τμήμα Φαρμάκου

β) Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών

γ) Τμήμα Ναρκωτικών

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης

α) Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

β) Τμήμα Οργάνωσης Κεντρικής Υπηρεσίας και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων

γ) Τμήμα Πρωτοκόλλου

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

α) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών

β) Τμήμα  Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων

β) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών

γ) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

δ) Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων

ε) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

α) Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)

β) Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

α) Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας

β) Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ

Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης

α) Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

β) Εφαρμογής Π.Δ.Ε.

γ) Μισθοδοσίας

δ) Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του τομέα Υγείας

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ)

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου


επιστροφή