Απόφαση για τα Ανοικτά Δεδομένα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

Καταγραφή και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του ν.34/48/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4305/2014.

Επισημαίνεται ότι μέσα στις υποχρεώσεις του τελικού χρήστη είναι και το να απέχει από την προσπάθεια ταυτοποίησης των προσώπων. Ο τελικός χρήστης, επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζει ότι εάν διαπιστώσει ότι είναι δυνατή η επαναταυτοποίηση των προσώπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον φορέα, ο οποίος, όπως και σε περίπτωση παραβίασης των όρων εκ μέρους του χρήστη, μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης


επιστροφή