Εξετάσεις των προς αποφοίτηση σπουδαστών της Σχολής Απολυμαντών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: « Εξετάσεις των προς αποφοίτηση σπουδαστών της Σχολής Απολυμαντών για το ακαδημαϊκό έτος  2017-2018»

 

 

Σχετ.:  Α) To Π.Δ.100/1988 (ΦΕΚ 45/τ.Α’) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 18 Μαΐου 1914 “περί απολυμαντών” B.Δ. (ΦΕΚ 140/1914)

             Β) Η με αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π./οικ.64775 από 24-8-2017 & με ΑΔΑ: 713Λ465ΦΥΟ-ΛΨ8 «Ανακοίνωση για την φοίτηση στα μαθήματα απολυμαντών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»

 

          Αναφορικά με το θέμα, ως ημερομηνία εξετάσεων  των προς αποφοίτηση  σπουδαστών της Σχολής Απολυμαντών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ορίζεται η Τετάρτη 04-07-2018 και ώρα 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Τόπος διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων θα είναι Αίθουσα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,  Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, στην Αθήνα.

 

         Οι σπουδαστές καλούνται να έχουν μαζί τους :

Α)  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Β)  Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης από το Νοσοκομείο που την πραγματοποίησαν.

 

      Εξεταστέα ύλη θεωρείται η διδαχθείσα ύλη.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ

 


 


επιστροφή