Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας


ADAM 18PROC003764564 2018 10 01.pdf Μέγεθος: 622.1 KB

επιστροφή