Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας

Σας γνωρίζουμε ότι, εκδόθηκε η με αρ.πρωτ.Α1α/οικ.87997/17/19.01.2018 (ΑΔΑ:9ΩΠΟ465ΦΥΟ-ΩΚΠ)  Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων Ευθύνης Επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και αρχίζει  πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι από  24  Ιανουαρίου  2018, ημέρα Τετάρτη και λήγει 07 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη.


επιστροφή