Προσκλήσεις εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων Υπουργείων (Αύγουστος 2018)

 


1)    Η με αρ.πρωτ.11480/2018/30-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΑ6Λ465ΧΟ0-ΓΚ8) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

2)    Η με αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/53416/7803/10-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΔ8Π4653Π8-ΕΔ6) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.

3)    Η με αρ.πρωτ.2901.1/57385/2018/27-07-2018 (ΑΔΑ:Ω5ΖΚ4653ΠΩ-ΒΥΓ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

4)    Η με αρ.πρωτ.4151.10-13/2749/30-07-2018 (ΑΔΑ:9ΝΔΓ4653ΠΩ-9Κ4)  της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

5)    Η με αρ.πρωτ.83461/02-08-2018 (ΑΔΑ:7ΣΒ2465ΧΙ8-ΞΝΘ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

6)    Η με αρ.πρωτ.136843/Γ1/20-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΔΘ14653ΠΣ-ΦΔΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει  την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.

7)    Η με αρ.πρωτ.οικ.5632/03-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΤΕ8465ΧΘΕ-7ΧΓ) του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018.

8)    Η με αρ.πρωτ.13314/01-08-2018 (ΑΔΑ:957Σ465ΧΘΟ-ΩΙΧ) του Υπουργείου Τουρισμού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

9)  Η με αρ.πρωτ.84908-06-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΩΑ7465ΧΙ8-Π7Τ) του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

10)  Η με αρ.πρωτ.43348/15275/07-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΣ57465Θ1Ω-ΘΕ3) του (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

 


επιστροφή