Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018)

Η με αρ.πρωτ.:6000/412/2018/23.08.2018 (ΑΔΑ:6ΤΝΠ4653ΠΩ-Ι7Γ) Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Αρχής Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Η με αρ.πρωτ.:26705/07.09.2018 (ΑΔΑ:7ΜΓΨ46914Γ-ΠΧΥ) Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και αρχίζει  πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι από 14.09.2018, ημέρα Παρασκευή και λήγει 28.09.2018, ημέρα Παρασκευή.


επιστροφή