Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.77611/10-10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.77611/10-10-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΙΚΙ465ΦΥΟ-Δ0Ε)  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται από 26 Οκτωβρίου 2018 (η επομένη μέρα της δημοσίευσής της στα ημερήσια φύλλα εφημερίδων πανελλαδικής εμβέλειας, Καθημερινή και Εφημερίδα των Συντακτών) έως 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά αναλυτικά τις θέσεις Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών των κάτωθι Νοσοκομείων ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

α.) 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

  1. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Παίδων «Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»", Αναπληρωτής Διοικητής

 β.) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου:

  1. Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Αναπληρωτής Διοικητής

γ.) 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

  1. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ",  Διοικητής

 δ.) 4η  Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης:

  1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, Αναπληρωτής Διοικητής

 

Εκ της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων


επιστροφή