Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση για Διαβούλευση στα πλαίσια βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος αποζημίωσης των Νοσοκομείων βάσει DRGs

07/12/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Στα πλαίσια βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος αποζημίωσης των Νοσοκομείων βάσει DRGs η συνιστώμενη για το σκοπό αυτό αρμόδια Επιτροπή ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αποστείλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η γνώση όλων.

Για την καλύτερη δυνατή καταγραφή παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε το συνοδευτικό πίνακα (.xls) παρουσιάζοντας τόσο υφιστάμενα προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις όσο και νέες δράσεις.

Tρόπος Αποστολής Σχολίων & Προτάσεων:

Φορείς Υγείας υπαγόμενοι σε Υ.ΠΕ

Οι Διοικήσεις των ΥΠε παρακαλούμε να αποστείλουν την παρούσα πρόσκληση με το επισυναπτόμενο αρχείο σ’ όλους τους φορείς ευθύνης τους και στη συνέχεια ο κάθε φορέας αφού συμπληρώσει τον Πίνακα θα τον αποστείλει στην οικεία ΥΠΕ. Το οριζόμενο από τις Διοικήσεις Τμήμα κάθε ΥΠΕ θα υποβάλλει έως την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18:00 ένα και μόνο Συγκεντρωτικό Πίνακα σε μορφή (.xls) (Πίνακας) των φορέων ευθύνης της στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: damy@yyka.gov.gr με παράλληλη κοινοποίηση στο dionisis.stasinopoulos@yyka.gov.gr

Φορείς Υγείας μη υπαγόμενοι σε Υ.ΠΕ & Ιδιωτικοί Φορείς-Σύλλογοι

Οι ανεξάρτητοι Φορείς (Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες, Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Υγείας, Λοιπά Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ), Ιδιωτικοί Φορείς καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος όπως υποβάλλουν απ’ ευθείας τις προτάσεις τους στις δυο (2) ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις έως Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18:00. Στο κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος παρακαλούμε να αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-5223604 από την υπάλληλο κα. Σαλάχα Σοφία-Ιωσηφίνα.