Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Μελέτη εφαρμογής για την ανάπτυξη ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του εθνικού καταλόγου φαρμακευτικών ουσιών και την απόδοση ενός κεντρικού καταλόγου πληροφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων

06/06/2019

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η καταγραφή και ανάλυση όλων των συνιστωσών που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του Εθνικού καταλόγου φαρμακευτικών ουσιών και την απόδοση ενός κεντρικού καταλόγου πληροφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων. Βασικά στοιχεία της μελέτης για την υλοποίηση του ΕΚΦΟ είναι ο ορισμός των ακόλουθων:

  • Αναλυτική καταγραφή των οργανισμών και των πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα φαρμακευτικά σκευάσματα,
  • Συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών κάθε ενός από τους παραπάνω φορείς, (όπως ενδείξεις, αντενδείξεις, διαγνώσεις, που σχετίζονται με κάθε φαρμακευτικό κατασκεύασμα, κατηγοριοποιήσεις φαρμακευτικών προϊόντων κλπ.),
  • Μελέτη διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα, είτε υπό ανάπτυξη Πληροφοριακά Συστήματα, καθώς και σχεδίαση παροχής σχετικών μηχανισμών,
  • Σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο,
  • Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκομένων,
  • Διαδικασίες των φορέων που σχετίζονται με το φάρμακο.

Ο ΕΚΦΟ θα αποτελέσει μια πλατφόρμα στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται ψηφιοποιημένα όλες οι πληροφορίες για το κάθε φάρμακο που κυκλοφορεί ξεχωριστά, από τις ενδείξεις για τις οποίες χρησιμοποιείται και τις αντενδείξεις ή τις αλληλεπιδράσεις του με άλλα φάρμακα, μέχρι την υπαγωγή του στα δελτία τιμών φαρμάκων, τη θετική ή αρνητική λίστα, την θέση του στις θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων ή στα θεραπευτικά πρωτόκολλα κλπ. Τα στοιχεία αυτά θα είναι ορατά ή προσβάσιμα βάσει των εφαρμοσμένων πολιτικών πρόσβασης σε τρίτους φορείς και πληροφοριακά συστήματα (ΣΗΣ, ΑΗΦΥ, eΔΑΠΥ, ΟΠΣΥ Νοσοκομείων κτλ.) για την διασφάλιση της σύγχρονης ενημέρωσης τους ως προς την απόδοση των εξ αυτών παρεχόμενων υπηρεσιών. Στον ΕΚΦΟ θα έχουν πρόσβαση βάσει των αποφασισμένων πολιτικών εξουσιοδότησης, επεξεργασίας, χρήσης και αξιοποίησης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, (ΥΥ, ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, φαρμακοποιοί, φαρμακοβιομηχανία κλπ.).