Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022

Σημεία της εναρκτήριας ομιλίας του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, στην Ημερίδα υπό την αιγίδα των Financial Times

31/05/2013

Γραφείο Τύπου Υπουργού

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013


Σημεία της ομιλίας του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου

στην Ημερίδα Shaping the Future of Healthcare in Greece

Surviving Uncertainty, Building Sustainability

"Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή στο πρόσωπο μου η ευγενική σας πρόσκληση να ανοίξω με την ομιλία μου τις εργασίες μιας τόσο σημαντικής ημερίδας υπό την αιγίδα των Financial Times.

Καλωσορίζω στην χώρα μας τους εκπρόσωπους των διεθνών οργανισμών, της διεθνούς και ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, των επαγγελματιών της υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και της αγοράς του φαρμάκου.

Η θεματολογία του συνεδρίου η οποία θα μας απασχολήσει:

  • για τις εφαρμοσμένες πολιτικές υγείας σε σχέση με την οικονομική κρίση,
  • για τον νέο ρόλο των παρόχων και των χρηστών υπηρεσιών υγείας,
  • και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες

καλύπτει πτυχές όπου ιδιαίτερα απασχολούν την ηγεσία όλων των φορέων του κλάδου της υγείας, την πολιτική κοινότητα, τα κέντρα λήψης αποφάσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και ευρύτερα την κοινωνία.

Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες υγείας, από την δεκαετία του 1980 και μετά, έχουν αναπτυχθεί αλματωδώς. Η ανάπτυξη τους βασίστηκε κυρίως στον δημόσιο τομέα, απότοκος της οποίας η ανορθολογική ανάπτυξη του δικτύου υποδομών του ΕΣΥ, η πληθώρα ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και οι αλόγιστες δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών,

Ο ιδιωτικός τομέας διαχρονικά λειτουργεί συμπληρωματικά του δημοσίου μέσω ενός ιδιαίτερα διευρυμένου δικτύου ιδιωτών ιατρών και διαγνωστικών εργαστηρίων. Οι ιδιωτικές κλινικές, εγκατεστημένες κυρίως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαθέτουν μικρό συγκριτικά αριθμό κλινών σε σχέση με το δημόσιο και προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες υγείας, κυρίως για την κάλυψη αναγκών μαιευτικής, αλλά και λοιπών δευτεροβάθμιων υπηρεσιών νοσηλείας, θεραπείας και αποκατάστασης.

Η απουσία ουσιαστικού έλεγχου των οικονομικών του συστήματος και η μη σύνδεση τους με τις παραγόμενες υπηρεσίες, οδήγησε σε υπέρογκες δαπάνες φαρμάκου και προμηθειών. Οι τιμές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και η χρήση φαρμάκων, ήταν από τις υψηλότερες στην ΕΕ.

Τα οικονομικά της Υγείας επιδεινώθηκαν δραματικά, τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων προσέλαβαν εκρηκτικές διαστάσεις, οι προϋπολογισμοί αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες δαπάνες και ο δανεισμός αποτελούσε τη μόνη επιλογή.

Υπό το βάρος των δημοσιονομικών πιέσεων, σήμερα η χώρα διανύει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών τόσο σε δομικό όσο και διοικητικό επίπεδο.

Για το λόγο αυτό, επιμείναμε με συνέπεια στην αρχική μου δέσμευση, την οποία διατύπωσα πριν από ένα χρόνο με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και θα υλοποιήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.

Η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή των οικονομικών της Υγείας, επιβάλλει τον άμεσο σχεδιασμό και την επείγουσα υλοποίηση πλήθους διαρθρωτικών δράσεων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα του ΕΣΥ, με συνακόλουθες επιδράσεις στην λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η διάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλάζει τόσο ως προς το δίκτυο των μονάδων παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, όσο και ως προς την διανομή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η οργανωτική δομή γίνεται πιο συνεκτική και ο ρόλος των φορέων ξεκάθαρος.

Οι λειτουργίες και τα συστήματα διοίκησης εκσυγχρονίζονται ταχύτατα με την εφαρμογή νέας τεχνολογίας.

Οι ροές χρηματοδότησης του Συστήματος και της αγοράς αναπροσαρμόζονται μέσω της συγκέντρωσης στον ενιαίο φορέα του ΕΟΠΥΥ και της δίκαιης των οικονομικών πόρων.

Η ιδιωτική αγορά της υγείας, αλλά και του φαρμάκου διαφοροποιείται με όρους αξιολόγησης κόστους-αποτελέσματος.

Η αποδοτικότητα δεν αποτελεί ένα ζητούμενο αλλά την βάση για την μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος Υγείας με την υιοθέτηση σύγχρονων διοικητικών εργαλείων, όπως η χρήση των DRGs.

Η ισότητα στην πρόσβαση δεν αποτελεί μια ασαφή και απροσδιόριστη έννοια, την οποία διαχρονικά προσπαθούμε να διασφαλίσουμε αλλά για πρώτη φορά αναπτύσσεται ένα δίχτυ προστασίας των ευπαθών ομάδων.

Όμως οι αξίες του Ελληνικού Συστήματος Υγείας όπως τις είχαν οραματισθεί οι εμπνευστές του, για καθολική και ισότιμη πρόσβαση ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής θέσης, παραμένουν σταθερές.

Την περίοδο 2012 - 2020, δίνεται η ευκαιρία ενσωμάτωσης διαρθρωτικών αλλαγών αλλά και νέων μεταρρυθμίσεων οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από την οργανωμένη συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι βασικές προτεραιότητες της πολιτικής υγείας του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2012 – 2020 εντοπίζονται :

  • στην βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας
  • στην μείωση των ανισοτήτων και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης
  • και τέλος στην περεταίρω ανάπτυξη του κλάδου της Υγείας

Προϋπόθεση για την μετεξέλιξη του ΕΣΥ αποτελεί η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης διαθέσιμων πόρων και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η χώρα με πολύ κόπο το τελευταίο διάστημα έχει κάνει σημαντικά βήματα στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών τόσο στον τομέα της διαχείρισης του ΕΣΥ όσο και στον τομέα του Φαρμάκου.

Το Σύστημα Υγείας την περίοδο αυτή ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και υπηκόων τρίτων χωρών προσαρμοζόμενο μεθοδικά στις νέες συνθήκες.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι γενικώς αποδεκτό ότι είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα συστήματα. Μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα πάνω από 90% της συνταγογράφησης φαρμάκων και διαγνωστικών πράξεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Η ασφαλιστική φαρμακευτική δαπάνη συστηματικά μειώνεται με στόχο την επίτευξη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι οικονομικοί στόχοι για την μείωση του κόστους προμηθειών στα νοσοκομεία επιτυγχάνονται με συνέπεια μέσω διαφανών διαγωνιστικών διαδικασιών.

Την Τρίτη αυτής της εβδομάδας υπογράψαμε το νέο σύμφωνο με τον Επίτροπο Απασχόλησης, κ. Ador, και εξασφαλίσαμε πόρους 100 εκ. έως το 2015 για την υλοποίηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και την λειτουργία των μονάδων ψυχικής υγείας

Παρόλα αυτά, σημαντικές διαρθρωτικές δράσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως απαραίτητες εδώ και δεκαετίες, δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα. Τώρα διαθέτουμε εμπειρία, αποφασιστικότητα, θάρρος και γνώση.

Γνωρίζουμε ότι το Σύστημα Υγείας πρέπει να υλοποιήσει μέχρι το 2016 στα πλαίσια σαφούς προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος, δύσκολες και πολύπλοκες δράσεις που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των μονάδων αλλά παράλληλα εγγυώνται την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο νέος χάρτης υγείας, με διοικητικές συνενώσεις και συγχωνεύσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, διαμορφώνεται. Πρέπει να επιμείνουμε στην συστηματική αναθεώρηση του χάρτη υγείας και ήδη έχουμε κινηθεί στην κατεύθυνση αυτή.

Η πρώτη ουσιαστική μεταβολή έγινε με το κλείσιμο των τεσσάρων θεραπευτηρίων του ΙΚΑ και την ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων του βορειοδυτικού άξονα της Αττικής, μεταξύ των οποίων το ογκολογικό Άγιοι Ανάργυροι το οποίο χρόνια υπολειτουργούσε με κίνδυνο να δεχθούμε πρόστιμο από την ΕΕ ύψους 40 εκ. € και το οποίο αποφύγαμε.

Ο νέος χάρτης υγείας επιπροσθέτως αναθεωρείται με βάση τις έκτακτες ανάγκες υγείας.

Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε παρά τις αντίξοες δημοσιονομικές συνθήκες την υγειονομική θωράκιση του Αιγαίου με την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Προτεραιότητα μας αποτελεί η ενίσχυση της επείγουσας ιατρικής φροντίδας με το άνοιγμα νέων κλινών ΜΕΘ και την ενίσχυση με προσωπικό των υφισταμένων.

Η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί.

Οι νέοι οργανισμοί των νοσοκομείων του ΕΣΥ αναπτύσσονται με τη υιοθέτηση σύγχρονων διοικητικών πρακτικών και ανταποκρίνονται στην αποστολή τους με ευελιξία και μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους

Η αναλυτική λογιστική αναγκαία για την εκτίμηση της οικονομικής λειτουργίας των μονάδων ολοκληρώνεται εντός του 2013.

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση αντικειμενικών DRGs αποτελεί δέσμευση και στόχο των επόμενων δύο χρόνων. Φιλοδοξούμε να διαχειρισθούμε τα οικονομικά των νοσηλευτικών μονάδων στην βάση τεκμηριωμένων προϋπολογισμών.

Η αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντός και εκτός των νοσοκομείων, σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με στόχο την συστηματική παρακολούθηση της χρήσης υλικών και φαρμάκων.

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος των πολιτών είναι ένα επόμενο καθοριστικό βήμα. Πρέπει να καθιερωθεί για την εξασφάλιση της συνέχειας της ασφαλούς φροντίδας τους ασθενούς.

Παράλληλα η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων υγείας θα δημιουργήσει σημαντικές οικονομίες στο σύστημα, περιορισμό της γραφειοκρατίας, καθώς και άμεση και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σε συνδυασμό με την καθιέρωση της έξυπνης κάρτας υγείας, η οποία θα ταυτοποιεί τον πολίτη και θα περιλαμβάνει βασικές ιατρικές πληροφορίες και ιστορικό, θα δίνει μελλοντικά την αποκλειστική πρόσβαση στους λειτουργούς της υγείας στον ψηφιακό ιατρικό φάκελο των πολιτών, ενώ θα πιστοποιεί και την ασφαλιστική ικανότητα τους.

Σχεδιάζεται η μεταρρύθμιση του ΕΟΦ σε φορέα πλήρους ευθύνης στην έγκριση κυκλοφορίας και τιμολόγησης των φαρμάκων, ώστε η τιμολόγηση και αποζημίωσή τους να τελεί υπό απόλυτη διαφάνεια.

Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αποτελέσει ισχυρή οικονομική και διοικητική οντότητα η οποία ολοκληρώνει με ασφάλεια μία από τις πλέον πολύπλοκες συγχωνεύσεις οργανισμών στην Ευρώπη.

Η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του συστήματος αγοράς υπηρεσιών υγείας εγγυάται την ομαλή λειτουργία και ρευστότητα του ΕΟΠΥΥ, τόσο από τον τακτικό προϋπολογισμό, όσο και από τις εισφορές των ασφαλισμένων.

Προστατεύεται η δημόσια υγεία με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο και όχι αποσπασματικά μέσα από το υφιστάμενο πολυπληθές δίκτυο φορέων δημόσιας υγείας.

Η Ελλάδα αποτελεί το σύνορο της Ευρώπης.

Η αντιμετώπιση των κινδύνων στην Υγεία των Ελλήνων πολιτών αλλά και του πληθυσμού της Ευρώπης από τις συνέπειες της αύξησης του μεταναστευτικού ρεύματος αποτελεί προτεραιότητα.

Το κόστος της φροντίδας μέχρι σήμερα το αναλαμβάνει εξολοκλήρου το Ελληνικό κράτος, γεγονός το οποίο θα πρέπει να επανεξεταστεί σε επίπεδο ΕΕ και να θεσπίσουμε πρόγραμμα αναχαίτισης των κινδύνων για την δημόσια υγεία. Οι απειλές για την δημόσια υγεία δεν έχουν σύνορα.

Επιθυμώ να αναφερθώ ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη παράμετρο για την καλή υγεία των πολιτών, στην μεσογειακή διατροφή, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ τον επόμενο χρόνο.

Η μεσογειακή διατροφή είναι η ελληνική κληρονομία Υγείας στην ΕΕ. Η προώθηση της στην ευρωπαϊκή κοινωνία αποτελεί κορυφαία επιλογή για την χώρα μας.

Προετοιμαζόμαστε συστηματικά ώστε να προβάλουμε τις ευεργετικές επιπτώσεις της Μεσογειακής Διατροφής με απώτερη επιδίωξη να αποτελέσει συνήθεια για την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων Πολιτών.

Πιστεύουμε ότι η αποδοχή της, ως αξία, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της ΕΕ και θα υποβάλουμε προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Όπως ήδη ανέφερα, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σχεδιάζει και πραγματοποιεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ευρείας εκτάσεως, αδιανόητες μέχρι πρότινος στην χώρα μας υπό το κράτος της κουλτούρας του κρατισμού.

Το έργο αυτό αναγνωρίζεται και εκτιμάται από τους φίλους και εταίρους μας στην ΕΕ, τον ΠΟΥ και από άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε τους στόχους του προγράμματος. Πιστεύουμε στους Έλληνες επιστήμονες και στις ικανότητες τους, σεβόμαστε τους εργαζόμενους του ΕΣΥ και αναγνωρίζουμε την προθυμία τους για την στήριξη των πολιτών που έχουν ανάγκη και πάσχουν, αυτή την περίοδο δοκιμασίας την οποία διερχόμαστε.

Αποδεχόμαστε νέες προτεραιότητες οι οποίες αφορούν την άμβλυνση των ανισοτήτων. Αν δεν τις αντιμετωπίσουμε τώρα ενεργητικά, γνωρίζουμε ότι κινδυνεύουμε να οξυνθούν περαιτέρω.

Η αύξηση της ανεργίας, η αύξηση των ανασφαλίστων, η μείωση του εισοδήματος, η αλλαγή των συνηθειών και του τρόπου ζωής, οι συνέπειες από τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών, προοδευτικά οδηγούν σε μερικό ή και σε συνολικό περιορισμό της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχιας ή ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο στόχος της μείωσης των ανισοτήτων βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής συζήτησης για την περίοδο 2014 – 2020. Η συνεργασία με τα κράτη- μέλη για την ανάπτυξη πολιτικών υγείας με στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων πρόκειται να αποτελέσει Ευρωπαϊκή Στρατηγική στην οποία θέλουμε να συμμετάσχουμε.

Η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει στην Ευρώπη πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάπτυξη ενός δίχτυ προστασίας της υγείας των αδύναμων πολιτών (health safety net), το οποίο να διαρθρώνεται από τεκμηριωμένες πολιτικές (evidence based policies), οι οποίες να στοχεύουν στη διασφάλιση της πρόσβασης τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας αλλά και σε ειδικά προγράμματα πρόληψης και θεραπείας για ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως τα παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας, εξαρτημένα άτομα, ασθενείς με AIDS κλπ.

Το δίχτυ προστασίας ήδη αναπτύσσεται με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της αλληλεγγύης των κρατών μελών με την χρηματοδότηση 46 εκ. € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την κάλυψη υπηρεσιών ΠΦΥ των ανασφαλίστων με την χρήση του καινοτομικού προγράμματος Health Voucher.

Το πρόγραμμα καλύπτει 200.000 ανασφάλιστους για δύο χρόνια και ήδη συζητείται η επέκταση της χρηματοδότησης για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα από τους εθνικούς πόρους έχει καλυφθεί το σύνολο της δαπάνης εμβολιασμών των παιδιών που στερούνται ασφαλιστική οικογενειακή κάλυψη.

Ενισχύεται η χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ για την επέκταση του προγράμματος μεθαδόνης με απώτερο στόχο την εξάλειψη της λίστα αναμονής.

Η στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για την ανάπτυξη ενός εργαλείου, για την έγκαιρη ανίχνευση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης αποτελεί πρόταση της Ελλάδας και καινοτομία στην τομέα της δημόσιας υγείας. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συνεργάζονται στενά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ερευνών, κοινής μεθοδολογίας, θα οδηγήσει σε στοχευμένες δράσεις. Η έξοδος από την κρίση βασίζεται στην εξυγίανση των οικονομικών της Υγείας

Αλλά κυρίως η έξοδος από την κρίση βασίζεται στην ανάπτυξη, στη παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας, στην ενσωμάτωση προσοδοφόρων δραστηριοτήτων στον Τουρισμό Υγείας, στην ανάπτυξη νέων γραμμών παραγωγής καινοτόμων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και στην επιστημονική έρευνα.

Η προσέλκυση επενδύσεων, η υλοποίηση βιώσιμων έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ΣΔΙΤ και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι στον πυρήνα της πολιτικής μας.

Ο Τουρισμός Υγείας αποτελεί, κορυφαία πρόκληση σύμφωνα με τις υψηλού επιπέδου επιδόσεις του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, τις φυσικές δυνατότητες, τις δομές και τις υπηρεσίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Κράτος δεν έχει πόρους, έχει χώρους και υποδομές. Επιζητούμε την προσέλκυση επενδύσεων τόσο μέσω της σύμπραξης, όσο και αυτοτελών επενδύσεων.

Στο τρέχοντα αναπτυξιακό νόμο συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων υγείας, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση η οποία θα προσδιορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης των νέων επενδύσεων.

Η προώθηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας ευνοείται από τον σχεδιασμό του νέου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης και πυλώνα χρηματοδότησης εντός της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Η Υγεία την νέα προγραμματική περίοδο διεκδικεί σημαντικούς πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Υγείας εγγυάται τη διασφάλιση της διαφάνειας και τους όρους αποδοτικής διαχείρισης τους.

Οι πρακτικές του παρελθόντος δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί πόροι θα επενδυθούν σε έργα βιώσιμα, σε έργα προοπτικής. Αυτή την πολιτική αξιώνει το μέλλον της χώρας.

Εύχομαι επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Πιστεύω ότι θα κατατεθούν καινοτόμες ιδέες και θα προταθούν εφικτές λύσεις και βελτιώσεις οι οποίες θα υποβοηθήσουν το έργο της πολιτικής ηγεσίας στην δημιουργία ενός νέου, βιώσιμου και αλληλέγγυου στην κοινωνία ΕΣΥ, ενός νέου περιβάλλοντος υγείας, αισιοδοξίας, ευαισθησίας και ελπίδας".