Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020

Οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας

19/08/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης

β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης

δ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

ε) Υπηρεσία Συντονισμού

α) Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών

β) Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

στ) Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

α) Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης

β) Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

ζ) Διεύθυνση Υποστήριξης και Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού

α) Τμήμα Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρησιακών Σχεδίων

β) Τμήμα Μέτρησης Ποιότητας, Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Δεδομένων Υγείας

η) Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

θ) Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

α) Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών

β) Τμήμα Διαχείρισης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

γ) Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων Υγείας

δ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας

ι) Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

ια) Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

α) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής

β) Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού Υγείας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

α) Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας

β) Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

γ) Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υγειονομικών Περιφερειών

δ) Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης

α) Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

β) Τμήμα Σύστασης και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων

γ) Τμήμα Γραμματείας

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού

ε)Τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Στοχοθεσίας Οργανικών Μονάδων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

α) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών

β) Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων

β) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών

γ) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

δ) Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων

ε) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

β) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

α)Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας

β)Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

β) Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

γ)Τμήμα Μισθοδοσίας

δ) Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δημοσίου Τομέα

β) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

γ) Τμήμα Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης

δ) Τμήμα Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης

Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων

α) Τμήμα Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης Νοσοκομείων και Δομών Αποκατάστασης

β) Τμήμα Ιδιωτικών Κλινικών

γ) Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων

δ) Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας

α) Τμήμα Νοσοκομειακής και Κοινοτικής Περίθαλψης

β) Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Προστασίας

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων

α) Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

β) Τμήμα Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού

γ) Τμήμα Ιατρών Υπαίθρου

δ) Τμήμα Ειδικευόμενων Ιατρών

ε)Τμήμα Πειθαρχικών Υποθέσεων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ.

Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας

α) Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών

β) Τμήμα Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας

Διεύθυνση Νοσηλευτικής

α) Τμήμα Νοσηλευτών/τριών

β) Τμήμα Μαιών και Επισκεπτών/τριών Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος

α) Τμήμα Μεταδοτικών Νοσημάτων

β) Τμήμα Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Διατροφής

γ) Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων

δ) Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος

ε) Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Μονάδων Υγείας και Οικισμών

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

α) Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών

β) Τμήμα Λοιπών Εξαρτήσεων

Διεύθυνση Φαρμάκου

α) Τμήμα Φαρμάκου

β) Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών

γ) Τμήμα Ναρκωτικών

Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Έκτακτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

α) Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση έκτακτων υγειονομικών αναγκών

β) Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

γ) Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας