Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας

18/09/2020

Αναλυτικό Οργανόγραμμα Υπουργείου Υγείας

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας διαρθρώνονται ως εξής:


1. Ιδιαίτερα Γραφεία και Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα:

α. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υγείας

β. Ιδιαίτερο Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας

γ. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υγείας

δ. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υγείας

ε. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας

στ. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

ζ. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού

η. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα


2.Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό:

α. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

 1. Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων
 2. Γραφείο Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών

β. Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

γ. Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

 1. Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης
 2. Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

δ. Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

ε. Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας (μη στελεχωμένο)


3.Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπηρεσιακό Γραμματέα:

α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης

β. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ. Υπηρεσία Συντονισμού

 1. Γραφείο Συντονισμού Δημόσιων Πολιτικών
 2. Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων


4.Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας:

Η Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας αποτελείται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

α. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας

β. Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας γ. Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υ.ΠΕ.

δ. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών

ε. Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών


5.Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας αποτελείται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

α. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής

β. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 1. Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δημοσίου Τομέα
 2. Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 3. Τμήμα Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης
 4. Τμήμα Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικής Περίθαλψης

γ. Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού Υγείας


6.Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελείται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες

α. Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 1. Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών
 2. Τμήμα Διαχείρισης Έργων, Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 3. Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων Υγείας
 4. Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας

β. Διεύθυνση Φαρμάκου

 1. Τμήμα Φαρμάκου
 2. Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών
 3. Τμήμα Ναρκωτικών

γ. Διεύθυνση Υποστήριξης και Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού

 1. Τμήμα Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρησιακών Σχεδίων
 2. Τμήμα Μέτρησης Ποιότητας, Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Δεδομένων Υγείας

δ. Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στο Υπουργείο Υγείας λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Τομέα Υγείας
 2. Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)
 3. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας λειτουργούν επίσης οι κάτωθι αυτοτελείς διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες διαθέτουν δική τους οργανική διάρθρωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 1. Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου ΥγείαςΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

α. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης

 1. Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 2. Τμήμα Σύστασης και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων
 3. Τμήμα Γραμματείας
 4. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού
 5. Τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Στοχοθεσίας Οργανικών Μονάδων Κεντρικής Υπηρεσίας

β. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

 1. Τμήμα Διεθνών Οργανισμών
 2. Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Τμήμα Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων
 2. Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών
 3. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 4. Τμήμα Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου, Κτηματολογίου και Τοπογραφήσεων Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής ΥπηρεσίαςΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 2. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

β. Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

 1. Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας
 2. Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ

γ. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

 1. Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
 2. Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
 3. Τμήμα Μισθοδοσίας
 4. Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών ΘεμάτωνΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

α. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων

 1. Τμήμα Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης Νοσοκομείων και Δομών Αποκατάστασης
 2. Τμήμα Ιδιωτικών Κλινικών
 3. Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων
 4. Τμήμα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας

β. Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας

 1. Τμήμα Νοσοκομειακής και Κοινοτικής Περίθαλψης
 2. Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Προστασίας

γ. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων

 1. Τμήμα Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας
 2. Τμήμα Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού
 3. Τμήμα Ιατρών Υπαίθρου
 4. Τμήμα Ειδικευόμενων Ιατρών
 5. Τμήμα Πειθαρχικών Υποθέσεων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ.

δ. Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας

 1. Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών
 2. Τμήμα Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας

ε. Διεύθυνση Νοσηλευτικής

 1. Τμήμα Νοσηλευτών/τριών
 2. Τμήμα Μαιών και Επισκεπτών/τριών ΥγείαςΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

α. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος

 1. Τμήμα Μεταδοτικών Νοσημάτων
 2. Τμήμα Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Διατροφής
 3. Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων
 4. Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 5. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Μονάδων Υγείας και Οικισμών

β. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

 1. Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών
 2. Τμήμα Λοιπών Εξαρτήσεων

γ. Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

 1. Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων υγειονομικών αναγκών
 2. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης
 3. Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας
 4. Τμήμα Κινητοποίησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου στον Τομέα Υγείας