Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας

18/01/2011

Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τμήματα:

Τμήματα:

Τμήματα:

Τμήματα:

α. Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων

α. Οργάνωσης Νοσοκομείων

α. Νοσοκομειακής Περίθαλψης

α. Γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)

β. Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα

β. Λειτουργίας Νοσοκομείων

β. Εξωνοσοκομειακής Προστασίας

β. Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού

γ. Κατάρτισης Προγραμμάτων

γ. Αιμοδοσίας

γ. Γιατρών Υπόχρεων Υπηρεσίας Υπαίθρου

δ. Παροχής Άμεσης Βοήθειας

δ. Ειδικευομένων Ιατρών

ε. Ιδιωτικών Κλινικών