Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.)

18/01/2011

Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ιδρύθηκε το 1920

Υπάγεται στη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 3127/03 και το Π.Δ. 95/2000

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1. Βοήθεια στη διάγνωση, επισήμανση και λύση σημαντικών υγειονομικών και επιδημιολογικών προβλημάτων της χώρας, με εργαστηριακή υποστήριξη κρατικών φορέων (Δ/νσεις Δημ. Υγιεινής, ΕΦΕΤ, ΚΕΕΛ, ΔΕΥΑ, Νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, πλοία Πολεμικού Ναυτικού) για μικροβιολογικούς ελέγχους ποσίμων νερών, εμφιαλωμένων νερών, νερών αναψυχής, τροφίμων, βιολογικών προϊόντων.

2. Ερευνητική δραστηριότητα για την εφαρμογή νέων μεθόδων μικροβιολογικών αναλύσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα.

3. Εκπαίδευση προσωπικού άλλων συναφών υπηρεσιών

4. Συνεργασία με Εθνικά Κέντρα Αναφοράς, εργαστήρια Πανεπιστημιακών σχολών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΚΕΕΛ, ΕΣΔΥ, Γενικό Χημείο του Κράτους, ΙΓΜΕ κτλ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η άσκηση προληπτικού και κατασταλτικού υγειονομικού ελέγχου στα πόσιμα νερά, αναψυκτικά, γάλα, τρόφιμα που πραγματοποιείται με τη μικροβιολογική εξέταση στα είδη αυτά.

2. Ο μικροβιολογικός έλεγχος θαλασσίων νερών για τον χαρακτηρισμό της καταλλληλότητάς τους για κολύμβηση.

3. Οι μικροβιολογικές, βιολογικές και λοιπές εξετάσεις βιολογικών προϊόντων προς διαπίστωση της στερότητάς τους, της έλλειψης τοξικότητας ή πυρετογόνου δράσης.

4. Η εκτέλεση παντοειδών διαγνωστικών και λοιπών εξετάσεων που εξυπηρετούν στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας (Διαγνωστικό Κέντρο Χολέρας)

5. Η εξασφάλιση της ικανότητας άμεσης και ακριβούς διαχείρισης μεγάλου αριθμού αναλύσεων σε περιπτώσεις φυσικων καταστροφών, βιοτρομοκρατίας και κάθε άλλης κατάστασης ανάγκης.

6. Η συντήρηση, διακίνηση προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας και διάθεση εμβολίων, ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων που προμηθεύεται από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης.

7. Ο συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος του επιστημονικού έργου των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) και η ανάπτυξη διατομεακής συνεργασίας και δράσης με άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

8. Η συμμετοχή

¨ Σε διυπουργικές ομάδες και επιτροπές

¨ Σε ομάδες εργασίας της Ε.Ε.

¨ Σε προγράμματα της Ε.Ε.

¨ Στο Ανθρώπινο Δίκτυο Μικροβιολογικών Εργαστηρίων Νερού

9. Μέλος

¨ της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (Ενεργό μέλος)

¨ της Συμβουλευτικής Ομάδας Ευρωπαίων Μικροβιολόγων της Ε.Ε. (EMAG) για θέματα μικροβιολογικής ποιότητας νερού.