Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

18/01/2011

Αρμοδιότητες Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

Η Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) λειτουργεί σε επίπεδο Tμήματος. Η αρμοδιότητα της Γραμματείας του ΚΕ.Σ.Υ. αναφέρεται σε θέματα:

1. Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και βιβλίων πρακτικών ολομέλειας, γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς, αποφάσεων ολομέλειας, εισηγήσεων και αποφάσεων εκτελεστικής επιτροπής και εισηγήσεων επιτροπών και ομάδων εργασίας.

2. Η τήρηση πρωτοκόλλου ερευνητικών προγραμμάτων.

3. Η τήρηση μητρώου φαρμακοποιών για άδεια άσκησης επαγγέλματος.

4. Ο έλεγχος, η παρακολούθηση, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η διακίνηση του λοιπού έντυπου υλικού.

5. Η σύναψη σύμβασης για το έργο της μαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας.

6. Η συγκέντρωση για υποβολή στη Διεύθυνση Οικονομικού δικαιολογητικών πληρωμής οδοιπορικών εξόδων και λοιπών δαπανών μελών Επιτροπών, Εκτελεστικής Επιτροπής και Ολομέλειας.

7. Η διατήρηση αρχείου πρώην Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (Α.Υ.Σ.).

8. Η συλλογή και ανάλυση των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό των Υπηρεσιών Υγείας, η διερεύνηση και μελέτη των θεμάτων, που παραπέμπονται στο ΚΕ.Σ.Υ. και η επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και των προτάσεων για την αντιμετώπιση των θεμάτων.

9. Η συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς στο χώρο της Υγείας.

10. Η ετήσια απογραφή των λειτουργικών στοιχείωντων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για τη νοσηλευτική κίνηση,το προσωπικό και τα οικονομικά στοιχεία.

11. Ο έλεγχος, η εισαγωγή στοιχείων στον υπολογιστή,η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η επεξεργασία των στοιχείων.

12. Η συγκέντρωση πληροφοριών για στοιχεία ασθενών και κωδικοποίηση σε παγκόσμια γλώσσα (ΙCD - O).

13. Η τήρηση του Ελληνικού Αρχείου Νεοπλασιών μετά του σχετικού εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.

14. Η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για το αντικείμενο του Τμήματος και η αποστολή ειδικών εντύπων στις συνεργαζόμενες πηγές - υπηρεσίες.