Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Οικονομικού

18/01/2011

Τη Διεύθυνση Οικονομικού συγκροτούν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικού Προγράμματος

β. Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων

γ. Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Προϋπολογισμών Νοσοκομείων

δ. Τμήμα Εκκαθάρισης Ελέγχου και Εντολής Πληρωμών Αποδοχών Προσωπικού Νοσοκομείων

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικού αναφέρεται σε θέματα, που κατανέμονται στα Τμήματά της, ως εξής:

Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικού Προγράμματος

1. Η μέριμνα για την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και ο προγραμματισμός της διάθεσης των πιστώσεων αυτού σε συνεργασία με τις καθ™ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις.

2. Η παρακολούθηση των μεταβολών του προϋπολογισμού των περιφερειών, που αφορούν πιστώσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου.

3. Ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων.

4. Η επεξεργασία και έγκριση των προϋπολογισμών και των απολογισμών των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητας του Υπουργείου, πλην αυτών των Νομικών Προσώπων, των οποίων η σχετική αρμοδιότητα έχει αποκεντρωθεί.

5. Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

6. Η κίνηση και παρακολούθηση των Τραπεζικών Λογιαριασμών του Υπουργείου «Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση» και «Υγιεινομικά κτίρια» και η κατ' έτος απόδοση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

7. Ο καθορισμός των εξόδων κηδείας Δημοσίων Υπαλλήλων, Συνταξιούχων του Δημοσίου και των Δημοσία δαπάνη κηδευομένων.

8. Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου.

9. Η διαχείριση των ειδικών λογαριασμών καταβολήςεπιδόματος αυξημένης ευθύνης (Ν. 2430/1996 άρθρο 8) και η κατ' έτος απόδοση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

10. Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος.

Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων

1. Η επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων και η κατάρτιση καθώς και η αναθεώρηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου και των φορέων εκτέλεσης των έργων του Π.Δ.Ε. για την έγκριση των σχετικών ΣΑΕ, ΣΑΜ και η ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που τους αφορά.

3. Η ευθύνη για τη συγκέντρωση στοιχείων και ο συντονισμός των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. από το ΥΠΕΘΟ.

4. Η έκδοση των εντολών κατανομής του Π.Δ.Ε. για την πίστωση των τριτοβάθμιων λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

5. Η έκδοση των αποφάσεων ορισμού των υπολόγων διαχειριστών των έργων του Π.Δ.Ε. για την πληρωμή των εκτελουμένων από Υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και των έργων εξουσιοδότησης εκτελουμένων με ευθύνη Ν.Π.Ι.Δ.

6. Η παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο Π.Δ.Ε. καθώς και η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επίμέρους κινήσεις των Τραπεζικών Λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας καθώς και ο έλεγχος και η επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.

7. Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος.

Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Προϋπολογισμών Νοσοκομείων

1. Η επεξεργασία των σχεδίων προϋπολογισμών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών.

2. Ο έλεγχος των προτεινομένων για εγγραφή πιστώσεων για την τελική διαμόρφωσή τους και την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των δαπανών που αναφέρονται στους προϋπολογισμούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 μέσω των κλειστών προϋπολογισμών.

3. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των φορέων αναφορικά με την πορεία τους, ώστε να προκύπτουν στατιστικά δεδομένα.

4. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος γενικής και αναλυτικής λογιστικής - κοστολόγησης από τους φορείς που θα το εφαρμόσουν.

5. Η κατάρτιση ενιαίου κανονισμού οικονομικής διαχείρισης των Νοσοκομείων Ν.Δ. 2592/1953 ως και η επίβλεψή του.

6. Η επίβλεψη της χρήσης του ενιαίου κανονισμού οικονομικής διαχείρισης των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953.

7. Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος.

Τμήμα Εκκαθάρισης Ελέγχου και Εντολής

Πληρωμών Αποδοχών

Προσωπικού Νοσοκομείων

1. Η παραλαβή, ταξινόμηση, έλεγχος και επεξεργασία των πράξεων μεταβολών της υπηρεσιακής και οικογενειακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού των Νοσοκομείων, των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, καθώς και του Ε.Κ.Α.Β. μετά των παραρτημάτων του.

2. Ο έλεγχος των απαραίτητων δεδομένων για τη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος εκκαθάρισης αποδοχών και ενημέρωσης των αρχείων του προσωπικού.

3. Η εκκαθάριση των τακτικών αποδοχών και επιδομάτων του συνόλου των υπαλλήλων και εκτύπωση των μισθολογικών καταστάσεων.

4. Η παροχή πληροφοριών, που θα προκύπτουν από την εκμετάλλευση του συστήματος.

5. Ο έλεγχος και προώθηση των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

6. Η αντιμετώπιση του έργου, που δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί διαφορετικά.

7. Η αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κάθε μήνα, της γενικής κατάστασης των μισθοδοτουμένων υπαλλήλων μετά των δικαιολογητικών μεταβολών των υπαλλήλων.

8. Η αποστολή καταστάσεων κρατήσεων και εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς.

9. Η αποστολή στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου, στοιχείων σχετικά με το ύψος της μισθοδοσίας και των κρατήσεων, καθώς επίσης και λοιπών αναγκαίων περιοδικών στοιχείων.

10. Η τήρηση καταστάσεων συμφωνιών και ενημέρωση αρχείων μετά την καταβολή της μισθοδοσίας και την επιστροφή των σχετικών στοιχείων από τις υπηρεσίες πληρωμής, Τράπεζας Ελλάδος, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και άλλους Οργανισμούς.

11. Η έκδοση πράξεων περικοπών για ενστάσεις.

12. Κάθε άλλη σχετική με τα θέματα του Τμήματος αρμοδιότητα.