Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών και Πληροφορικής

18/01/2011

Τη Διεύθυνση Οργάνωσης, Ποιότητας Υπηρεσιών και Πληροφορικής συγκροτούν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Οργάνωσης

β. Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών

γ. Πληροφορικής

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών και Πληροφορικής αναφέρεται σε θέματα, που κατανέμονται στα Τμήματά της, ως εξής:

Τμήμα Οργάνωσης

1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου και η μέριμνα για την έκδοση των Π. Δ/των.

2. Η μέριμνα για την οργάνωση των εποπτευομένων νομικών προσώπων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

3. Όλα τα θέματα αρμοδιοτήτων (διατήρησης και μεταβίβασης) και έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων ή Π. Δ/των.

4. Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέσεις προσωπικού και την κατανομή τους σε κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες.

5. Η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων καθώς και καθορισμός των προσόντων κάθε θέσης.

6. Η καταγραφή και τήρηση στοιχείων όλων των εποπτευομένων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου ως και των συλλογικών οργάνων τους.

7. Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος σχετικού με την οργάνωση της Κεντρικής και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών

1. Η χωροταξική κατανομή και η στέγαση των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

2. Η ευθύνη για την κατάρτιση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού σε συνεργασία με την ειδική υπηρεσία σχεδιασμού - τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των ασκουμένων πολιτικών.

3. Τα θέματα Σχέσεων Κράτους - Πολίτη.

4. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ™ αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες.

5. Ο καθορισμός, σε συνεργασία με τις κατ' αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες, των δικαιολογητικών, που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τη διοίκηση πολίτες.

6. Η μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων και εισήγηση για τη βελτίωση και τυποποίησή τους. Σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραιτήτων στις συναλλαγές των πολιτών με τις Υπηρεσίες.

7. Η μέριμνα για την εφαρμογή του Κανονισμού Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Α.Δ.Υ.).

8. Η μέριμνα για την ενθάρρυνση του προσωπικού στη σύνταξη μελετών για την καλύτερη οργάνωση ή τη βελτίωση της αποδοτικότητας της υπηρεσίας και η εισήγηση για την απονομή ηθικών αμοιβών γι' αυτές.

9. Η κατάρτιση του Χάρτη Υποχρεώσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου προς τους πολίτες.

10. Η καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών.

11. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατ' αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων (όπως π.χ. μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία) για την αύξηση της παραγωγικότητας.

12. Η σύνταξη ειδικών εκθέσεων για το πρόγραμμα διοικητικού εκσυγχρονισμού.

13. Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών για εκσυγχρονιστικά μέτρα σε συνεργασία με τις καθ™ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.

14. Ο σχεδιασμός και η εισήγηση για την οργάνωση των Υπηρεσιών με υλικοτεχνικά μέσα.

15. Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη βελτίωση του εξοπλισμού των Υπηρεσιών.

16. Η μέριμνα για την εκκαθάριση και μικροφωτογράφηση των αρχείων των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

17. Η έκδοση και διαρκής ενημέρωση του Οδηγού των Υπηρεσιών και των εποπτευομένων φορέων.

Τμήμα Πληροφορικής

1. Η ανάλυση και μελέτη των μηχανογραφικών εφαρμογών του Υπουργείου (αποτύπωση, ανάλυση, σχεδιασμός, σύνταξη και εκτέλεση αναγκαίων προγραμμάτων Η/Υ, εγκατάσταση και αξιολόγηση νέων εφαρμογών).

2. Η διαβίβαση αιτήματος, των εποπτευομένων από το Υπουργείο Νομικών Προσώπων, έγκρισης νέων προμηθειών μηχανογραφικού εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) καθώς και έγκρισης ανάθεσης μηχανογραφικών εργασιών σε τρίτους μέσω του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον η έγκριση αφορά προμήθειες των οποίων το κόστος υπερβαίνει τα όρια όπως αυτά καθορίζονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις ΥΑΠ/Φ. 30/12625/ (ΦΕΚ 317 Β~, 14.5.1990) και ΥΑΠ/Φ.30/21243/(ΦΕΚ 386, Β~ 10.6.1991).

3. Ο καθορισμός και η επίβλεψη της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της αξιολόγησης των διαφόρων εφαρμογών καθώς και της εγκατάστασής τους.

4. Η σύνταξη και η εκτέλεση των αναγκαίων προγραμμάτων Η/Υ.

5. Ο σχηματισμός φακέλων μηχανογραφικών εφαρμογών με βάση τα διεθνή πρότυπα, ο έλεγχος της ορθότητας και αποτελεσματικότητας των μηχανογραφικών αυτών εφαρμογών καθώς και η τεκμηρίωσή τους.

6. Η μέριμνα για τη σύνταξη τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας.

7. Η συντήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών.

8. Η τεχνική διαχείριση και υποστήριξη των Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Κεντρικών Βάσεων Δεδομένων του Υπουργείου (System Administration, DataBase Administration).

9. Ο καθορισμός των αναγκών του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων της αρμοδιότητάς του σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών.

10. Η πρόβλεψη και διαχείριση των σχετικών με τη μηχανογράφηση της Κεντρικής Υπηρεσίας πιστώσεων.

11. Η εκτίμηση των αναγκών σε υλικά μηχανογράφησης της Κεντρικής Υπηρεσίας και η πρόταση προς τη Διεύθυνση Προμηθειών για την προμήθειάς τους.

12. Η εποπτεία των Νομικών Προσώπων, αρμοδιότητας του Υπουργείου σε θέματα μηχανογράφησης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας ή Πρόνοιας.

13. Η τήρηση στατιστικών στοιχείων και αρχείου μηχανογραφικών εφαρμογών.

14. Η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση, η εκμετάλλευση, η λειτουργία και η ασφάλεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

15. Η προετοιμασία Δεδομένων (data), έλεγχος εισόδου- εξόδου, στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας.

16. Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του Τμήματος.

17. Ο εντοπισμός, η καταγραφή και η αξιολόγηση των δικτύων και εφαρμογών τηλεϊατρικής που λειτουργούν στην Ελλάδα.

18. Η μέριμνα για την τεχνική περιγραφή των απαιτήσεων των συστημάτων τηλεϊατρικής (τεχνικά δίκτυα πληροφορικής, εξοπλισμός πληροφορικής, απαιτήσεις σε λογισμικό επικοινωνιών, προτεινόμενο σύστημα τηλεπικοινωνιών π.χ. τηλέφωνο, ISDN, δορυφόροι και άλλα συστήματα), που απαιτούνται για τις διάφορες εφαρμογές τηλεϊατρικής (π.χ. ακτινολογικές, καρδιολογικές και άλλες εφαρμογές).

19. Η αξιολόγηση των συναφών με την τηλεϊατρική μελετών και έργων.

20. Η καταγραφή των απαιτήσεων και η μέριμνα για εφοδιασμό σε εφαρμογές τηλεϊατρικής των δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας με Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και ανεπαρκή Νοσοκομειακή Υποστήριξη, ώστε να καλύπτονται τόσο οι τομείς που αφορούν υποστήριξη πρωτοβάθμιας φροντίδας και διάγνωσης, όσο και εξειδικευμένοι τομείς, όπως τηλεδιάσκεψη και τηλε-εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις.

21. Η τεχνική διαχείριση και υποστήριξη του Κεντρικού Δικτύου του Υπουργείου (Network Administration).

Στην αρμοδιότητα των ανωτέρω Τμημάτων της Διεύθυνσης υπάγεται η παρακολούθηση και ο συντονισμός των έργων Πληροφορικής, που έχουν στόχο την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Υπηρεσιών Υγείας, που χρηματοδοτείται από την ΕυρωπαϊκήΈνωση (Ε.Ε.). Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται η Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων σε Δημόσια Νοσοκομεία, Μηχανογραφικός και Δικτυακός εξοπλισμός στα Νοσοκομεία, η Διασύνδεση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας σε Εθνικό Δίκτυο, Προγράμματα Τηλεϊατρικής, Μηχανοργάνωση ΕΚΑΒ και Δίκτυα Μεταμοσχεύσεων και Αιμοδοσίας.