Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Οργάνωσης και Υποστήριξης των Υ.Π.Ε.

18/01/2011

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Υποστήριξης των Δ.Υ.ΠΕ. είναι:

  1. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των εκθέσεων και στοιχείων που υποβάλλονται από τα Δ.Υ.ΠΕ
  2. Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Συμβουλίου Δ.Υ.ΠΕ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου Δ.Υ.ΠΕ.
  3. Η ρύθμιση χρεών των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.