Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α.)

18/01/2011
Για τη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α.) εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ. 138/1992 ΦΕΚ 68 Α, Ν. 2641/1998 ΦΕΚ 211 Α' και Ν.Δ. 17/1974 «περί ΠΣΕΑ» ΦΕΚ 236/2-9-1974).