Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022

Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος

18/01/2011
Ο χώρος δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Υγιεινής Περιβάλλοντος αναπτύσσεται σε θέματα που αφορούν στη διασύνδεση των τομέων Υγείας και Περιβάλλοντος και ειδικότερα στη προστασία της Δημόσιας Υγείας από πιθανές επιδράσεις της ρύπανσης περιβάλλοντος (νερά, αέρας, έδαφος κλπ.).
Τμήματα:
α. Υγειονομικού Έλέγχου και Αποβλήτων
β. Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης ,Ραδιενέργειας, Ιοντιζουσών και μη Ακτινοβολιών
γ. Περιβαλλοντικής Υγιεινής Μονάδων Υγείας και Οικισμών
Αρμοδιότητες:
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Υδάτων και Αποβλήτων
Επιφανειακά υπόγεια και θαλάσσια νερά
Υγειονομική προστασία και εξυγίανση τους, από τη ρύπανση που οφείλεται σε τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. Μελέτη, προγραμματισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων.
Υδρεύσεις και αποχετεύσεις
Εξυγίανση και προαγωγή
Πόσιμα νερά και νερά ακτών κολύμβησης
Έλεγχος και παρακολούθηση ποιότητας (Υγειονομική προστασία, απολύμανση, φθορίωση, ρύπανση ή μόλυνση από φυσικές ή τεχνητές πηγές από διάθεση επεξεργασμένων και χωρίς επεξεργασία αποβλήτων, πλην στερεών και αερίων, δειγματοληψίες και δευτεροβάθμιος έλεγχος, εναρμόνιση σχετικών οδηγιών κοινοτικού δικαίου και ανταλλαγή πληροφοριών ή οδηγιών με διεθνείς οργανισμούς).
Έλεγχοι μελετών και έργων επεξεργασίας (φίλτρα, εγκαταστάσεις) νερών.
Μελέτη, προγραμματισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομιών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων.
Εμφιαλωμένα φυσικά μεταλλικά και επιτραπέζια νερά
Έλεγχος και η παρακολούθηση της ποιότητας τους, σε όλα τα στάδια (παραγωγή, διακίνηση, κατανάλωση) και εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
Έλεγχοι μελετών και έργων επεξεργασίας (φίλτρα, εγκαταστάσεις) .
Λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, τοξικά απόβλητα, πλην στερεών και αερίων
Παροχή οδηγιών και διενέργεια υγειονομικών ερευνών, ελέγχου {πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια}, μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων για διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης τους.
Έλεγχοι μελετών και έργων επεξεργασίας.
Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης νερού.
Κολυμβητικές δεξαμενές.
Μελέτη, προγραμματισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομιών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων.
Επιπτώσεις από μεγάλες φυσικές και τεχνητές καταστροφές
Υπόδειξη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση υγειονομικών επιπτώσεων.
Περιβαλλοντικοί όροι
Εκπόνηση σχεδίου Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Τμήμα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Ραδιενέργειας, Ιοντιζουσών και μη Ακτινοβολιών
Προαγωγή της καθαρότητας της ατμόσφαιρας, επισήμανση και έλεγχος των πηγών ρύπανσης και των αιτιών αυτών, που επηρεάζουν άμεσα τη Δημοσία Υγεία και την ποιότητα ζωής σε τοπικό επίπεδο (επικίνδυνες αέριες εκπομπές ή εκπομπές τοξικών αερίων).
Παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, ελέγχων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια }μετρήσεων και παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και εκτίμηση των επιδράσεων στην Δημόσια Υγεία και στην ποιότητα της ζωής.
Μελέτη, προγραμματισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομιών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων.
Αέρια ρύπανση του περιβάλλοντος
Μελέτη των δημιουργούμενων υγειονομικών προβλημάτων από και η θέσπιση μέτρων αντιμετώπισης αυτών, αφού εκτιμηθεί η επίδραση στη Δημόσια Υγεία.
Αέρια απόβλητα
Σύνταξη κανονισμών υγιεινής και θέσπιση προδιαγραφών υγιεινής διαχείρισης των.
Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί
Επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία
Ραδιενέργεια και ακτινοβολίες εν γένει
Παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, ελέγχων, {πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια} μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων, για τυχόν διαρροή ραδιενέργειας ή επικινδύνων ακτινοβολιών.
Μελέτη των δημιουργούμενων υγειονομικών προβλημάτων από τη ραδιενεργό ρύπανση του περιβάλλοντος και η θέσπιση μέτρων αντιμετώπισης αυτών, αφού εκτιμηθεί η επίδραση στην Δημοσία Υγεία
Προγραμματισμός και η παροχή οδηγιών για την διενέργεια μετρήσεων αέρα, έδαφος, νερά, υλικά ή προϊόντα με ραδιενεργό επιβάρυνση}, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η εκτίμηση των επιπτώσεων και γενικά η υπόδειξη λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων προστασίας, ως και η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ραδιενεργού ρύπανσης. Η σύνταξη προδιαγραφών και κανονισμών υγιεινής διάθεσης ραδιενεργών υγρών ή αποβλήτων ή καταλοίπων για περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από πυρηνικά ατυχήματα.
Μελέτη, προγραμματισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων.
Ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και Εργαστηρίων Ραδιοϊσοτόπων για ιατρικούς σκοπούς και Ακτινολογικών Ακτινοθεραπευτικών Εργαστηρίων, Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκαταστάσεων και λειτουργίας των ανωτέρω
Έλεγχος τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής των ανωτέρω μηχανημάτων, ως και της εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών και των ανωτέρω Εργαστηρίων
Κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής σχεδίων κανονισμών και μέτρων για την προστασία του πληθυσμού της χώρας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (από γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης από διάφορες κεραίες, κινητή τηλεφωνία).
Κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής σχεδίων κανονισμών και μέτρων για την προστασία του πληθυσμού της χώρας.
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Μονάδων Υγείας και Οικισμών.
Μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (στερεά, υγρά, αέρια)των μονάδων υγείας.
Προγραμματισμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης
Προγραμματισμός και η ανάπτυξη υποδομής καθώς και η έγκριση σκοπιμότητας για περιβαλλοντικά έργα ή εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος ή εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με επεξεργασία νερών όπως νερού αιμοκάθαρσης
Άσκηση της εποπτείας και δευτεροβάθμιων ελέγχων για τα ανωτέρω έργα και εγκαταστάσεις.
Πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή σε προγράμματα από τον τακτικό προϋπολογισμό για τη μελέτη, κατασκευή, επέκταση, διαρρύθμιση, επισκευή των ως άνω εγκαταστάσεων και έργων
Προγραμματισμός προμήθειας εξοπλισμού των μονάδων υγείας για περιβαλλοντικά έργα και η πρόταση στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τυχόν επιχορήγηση του από τον τακτικό προϋπολογισμό
Πρόταση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας για την έγκριση διάθεσης των ειδών αυτών από νοσοκομεία σε άλλες Νοσοκομειακές Μονάδες
Σύνταξη ενιαίων προδιαγραφών και κανονισμών λειτουργίας του ως άνω εξοπλισμού.
Υγιεινή συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των στερεών απορριμμάτων για την πρόληψη δυσμενών υγειονομικών καταστάσεων.
Παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών {πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια}μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων για διαπίστωση και παρακολούθηση τους.
Μελέτη, προγραμματισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων.
Προστασία του εδάφους από την ρύπανση που οφείλεται σε απορριμματικές ή τοξικές και επικίνδυνες ουσίες.
Παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών {πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια}μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων για διαπίστωση και παρακολούθηση τους.
Μελέτη, προγραμματισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων.
Υγιεινή της κατοικίας, των οικισμών, κοινόχρηστοι χώροι, εσωτερικοί χώροι, εγκαταστάσεις και χώροι συγκέντρωσης του κοινού, όπως κατασκηνώσεις εμποροπανήγυροι, λαϊκές αγορές κοινόχρηστα λουτρά καθαριότητας, μικρά εξυγιαντικά έργα, σφαγεία, νεκροταφεία, χώροι απόθεσης άχρηστων υλικών, χώροι εμπορίας οικοδομικών υλικών, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων αθλητικοί χώροι ή μέσα διακίνησης κοινού.
Παροχή οδηγιών και διενέργεια υγειονομικών ερευνών, ελέγχων {πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια} μετρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων για επισήμανση των συνθηκών υγιεινής της κατοικίας, των εσωτερικών χώρων, του οικιστικού περιβάλλοντος, καθώς και των επιμέρους κοινής χρήσης χώρων αυτού, για την πρόταση λήψη μέτρων προστασίας και εξυγίανσης από τους υπόχρεους.
Μελέτη, προγραμματισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων.
Θόρυβοι και κραδασμοί.
Παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, ελέγχων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), μετρήσεων για τη διαπίστωση και παρακολούθηση του ηχητικού περιβάλλοντος περιορισμένων κατοικημένων περιοχών και χώρων.
Μελέτη των δημιουργημένων υγειονομικών προβλημάτων από ηχορύπανση του περιβάλλοντος και θέσπιση μέτρων αντιμετώπισης αυτών, αφού εκτιμηθεί η επίδραση στη Δημόσια Υγεία.
Μελέτη, προγραμματισμός και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων.