Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής

18/01/2011
Τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής συγκροτούν τα εξής Τμήματα:
 • Τμήμα Επιδημιολογίας Νοσημάτων
 • Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας
 • Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας
 • Τμήμα Σχολικής Υγείας
Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής αναφέρεται στα θέματα, που κατανέμονται στα Τμήματά της ως εξής:
Τμήμα Επιδημιολογίας Νοσημάτων
1. Η μελέτη της κατανομής, της εξέλιξης και των επιπτώσεων διαφόρων νοσημάτων στον ανθρώπινο πληθυσμό καθώς και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν, η συχνότητα, η γεωγραφική και η κοινωνικοοικονομική τους κατανομή.
2. Η πρόταση για συνεργασία και συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες με Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς.
3. Η συμβολή στην ανίχνευση αιτιολογικών παραγόντων και στη διερεύνηση αιτιολογικών μηχανισμών σε νοσήματα αγνώστου αιτιολογίας.
4. Η διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών, που προκάλεσαν την έκρηξη μιας συγκεκριμένης επιδημίας.
5. Η συμβολή στην κατανόηση της ιστορίας διαφόρων νοσημάτων.
6. Η συμβολή στην αιτιολογική ταξινόμηση νοσημάτων και συνδρόμων.
7. Η αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων.
8. Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση εφαρμογής και η εκτίμηση της απόδοσης προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης των λοιμωδών και παρασιτικών νόσων, ως και η ανίχνευση, διάγνωση και πρόληψη των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, φυματίωσης και συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας.
9. Η μέτρηση και περιγραφή της νοσηρότητας και της θνησιμότητας και ο έλεγχος της εξέλιξής τους.
10. Ο καθορισμός όρων ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομείων, αεροϋγειονομείων, συνοριακών υγειονομικών σταθμών ξηράς και απολυμαντηρίων.
11. Η κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων για την αποφυγή εισόδου λοιμωδών νόσων στη χώρα από το εξωτερικό και η λήψη μέτρων καταπολέμησής τους.
12. Η τήρηση και η εφαρμογή των διατάξεων του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού.
13. Η ανταλλαγή επιδημιολογικών πληροφοριών με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), την Επιτροπή Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ε.Ε.) και τα κράτη με τα οποία υπάρχουν διμερείς συμφωνίες στον τομέα της δημόσιας υγείας.
14. Η επιδημιολογική μελέτη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας για τη λήψη μέτρων πρόληψής τους και τη χορήγηση κατευθυντηρίων οδηγιών.
15. Η πρόταση για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση προσωπικού σε θέματα νοσοκομειακών λοιμώξεων και άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.
16. Η κατάρτιση προγραμμάτων επιδημιολογικών και εργαστηριακών ερευνών για τη ριζική καταπολέμηση ενδημικών λοιμώξεων και παρασιτικών νόσων με στόχο την αποφυγή εμφάνισης και εξέλιξης επιδημιών.
17. Ο έλεγχος των αιτίων τροφογενών δηλητηριάσεων και η μελέτη της επίπτωσης στην υγεία του πληθυσμού από τη χρήση φυτοφαρμάκων και η λήψη αναγκαίων μέτρων για την περιστολή τους.
18. Η πρόληψη και καταπολέμηση των αφροδισίων και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων καθώς και η σχεδίαση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων υγειονομικού ελέγχου πορνείας.
19. Η κατάσταση και παρακολούθηση της εφαρμογής και απόδοσης προγραμμάτων καταπολέμησης εντόμων.
20. Ο προγραμματισμός για την παραγωγή και προμήθεια προφυλακτικών ορών, εμβολίων, γενικά βιολογικών προϊόντων, φυματιοστατικών φαρμάκων, αντιδότων δηλητηριάσεων, απολυμαντικών, εντομοκτόνων και μυοκτόνων για την περιστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νόσων.
21. Η εποπτεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) (Ν.Π.Δ.Δ.).
23. Η εποπτεία σε θέματα δημόσιας υγείας του Εθνικού Ιδρύματος ΠΑΣΤΕΡ.
24. Η συμμετοχή στις σχετικές διεργασίες της Ε.Ε., και των διεθνών οργανισμών και η προώθηση των ευρωπαϊκών στόχων στα πλαίσια της ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής.
25. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ε.Ε., η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η εναρμόνιση προς αυτές της Ελληνικής νομοθεσίας.
26. Η αξιοποίηση Επιδημιολογικών δεδομένων και προώθηση απορρόφησης χρηματοδοτήσεων από Ε.Ε. και άλλους Οργανισμούς.
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
1. Η μελέτη της κατανομής, της εξέλιξης και των επιπτώσεων διαφόρων νοσημάτων στον ανθρώπινο πληθυσμό καθώς και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν, η συχνότητα, η γεωγραφική και η κοινωνικοοικονομική τους κατανομή.
2. Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων για την πρόληψη, ανίχνευση και διάγνωση των:
 • ογκογενών παθήσεων και δυσιάτων νοσημάτων
 • χρονίων νοσημάτων (καρδιαγγειακών, σακχαρώδους διαβήτη, νεφροπαθειών και άλλων συναφών παθήσεων)
 • κληρονομικών νοσημάτων και συγγενών παθήσεων (υποφυσιογενής νανισμός, μεσογειακή και άλλες αιμολυτικές αναιμίες και άλλες συναφείς παθήσεις)
 • οφθαλμολογικών νοσημάτων
 • οφθαλμολογικών νοσημάτων
3. Η μελέτη και εισήγηση, προς τις Διευθύνσεις Πρόνοιας για προγράμματα και μέτρα, που αφορούν στην αντιμετώπιση διαφόρων ιατροκοινωνικών προβλημάτων των παραπάνω κατηγοριών νοσημάτων.
4. Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ιαματικών πηγών, καθώς και των ιατρείων αυτών.
5. Η πρόταση για συνεργασία και συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες με Διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς.
6. Η συμβολή στην ανίχνευση αιτιολογικών παραγόντων και στη διερεύνηση αιτιολογικών μηχανισμών σε νοσήματα αγνώστου αιτιολογίας.
7. Η συμβολή στην κατανόηση της ιστορίας διαφόρων νοσημάτων.
8. Η συμβολή στην αιτιολογική ταξινόμηση νοσημάτων και συνδρόμων.
9. Η αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων.
10. Η μέτρηση και περιγραφή της νοσηρότητας και της θνησιμότητας και ο έλεγχος της εξέλιξής τους.
11. Η συμμετοχή στις σχετικές διεργασίες της Ε.Ε., και των διεθνών οργανισμών και η προώθηση των ευρωπαϊκών στόχων στα πλαίσια της ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής.
12. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ε.Ε., η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η εναρμόνιση προς αυτές της Ελληνικής νομοθεσίας.
13. Η αξιοποίηση Επιδημιολογικών δεδομένων και προώθηση απορρόφησης χρηματοδοτήσεων από Ε.Ε. και άλλους Οργανισμούς.
14. Η επιδημιολογική διερεύνηση των κάθε είδους ατυχημάτων, η μελέτη των αιτίων που τα προκαλούν και ο καθορισμός μεθόδων, η σχεδίαση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την πρόληψή τους.
15. Ο καθορισμός κανόνων και μέτρων για την υγιεινή μητρότητας και των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας.
16. Η παρακολούθηση, συγκέντρωση και μελέτη στοιχείων που αφορούν στην μητρική, νεογνική, βρεφική και παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα. παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα.
17. Η μελέτη και διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση διαφόρων ιατροκοινωνικών προβλημάτων των παραπάνω πληθυσμιακών ομάδων.
18. Η μελέτη, προστασία, υποστήριξη και προαγωγή του μητρικού θηλασμού.
19. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση εθνικής διατροφικής πολιτικής, με κύριο άξονα την προστασία και προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο.
20. Η διαμόρφωση αρχών και κανόνων σωστής διατροφής του πληθυσμού με βάση τα δημοπαθολογικά χαρακτηριστικά αυτού, η διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων καθώς και η πρόταση στις αρμόδιες Διευθύνσεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων στα διάφορα ιδρύματα, οργανισμούς και υπηρεσίες (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων - (Κ.Α.Π.Η.)).
21. Η δημιουργία πλαισίου αρχών για την κλινική διατροφή, η μέριμνα για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων διατροφής στα νοσηλευτικά ιδρύματα και η παρακολούθηση εφαρμογής των επιστημονικών, οργανωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών διατροφής του Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.
22. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για τον ορισμό προτύπων και κανόνων, που διέπουν την βιομηχανία τροφίμων (διαφήμιση, τυποποίηση, νομοθεσία).
23. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την κατάρτιση και επεξεργασία προγραμμάτων παροχής βοήθειας, διατροφής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πυρηνικά ατυχήματα, σεισμοί και άλλα έκτακτα γεγονότα).
24. Τα θέματα, που αφορούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, προς τις Οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά με το κάπνισμα.
25. Η πρόταση στο Τμήμα Έρευνας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας για ό,τι αφορά τη σύσταση και λειτουργία ειδικών κέντρων ή κέντρων αναφοράς επαγγελματικών νοσημάτων.
26. Η υποβολή προτάσεων στη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης για δημιουργία και εφαρμογή από αυτή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας αρμοδιότητας του Τμήματος.
Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας
1. Ο καθορισμός υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών και καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών, σταυλισμών ζώων, επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, αποθηκών δερμάτων, χάρτου, ρακών και κάθε επιχείρησης που από την λειτουργία της επηρεάζεται η δημόσια υγεία.
2. Ο καθορισμός μέτρων και σχεδίων υγειονομικούελέγχου των εγκαταστάσεων των πιο πάνω επιχειρήσεων κάθε είδους τροφίμων και ποτών και των χώρων και μέσων παρασκευής, συσκευασίας, διακίνησης και διάθεσης αυτών, καθώς και ο καθορισμός των όρων έκδοσης βιβλιαρίων υγείας σε όσους ασχολούνται σε επιχειρήσεις ή καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού.
3. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σχετικά με την επιστημονική εξέταση θεμάτων, που αφορούν τα τρόφιμα και ποτά, τους χώρους παραγωγής και διάθεσής τους.
4. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων υγειονομικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, θετικών ή αρνητικών γνωμοδοτήσεων για τη χορήγηση ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αποστολή των σχετικών στοιχείων στο Γενικό Χημείο του Κράτους ως σημείου επαφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Η επεξεργασία και έκδοση Υγειονομικής Νομοθεσίας, και ο συντονισμός για την κωδικοποίησή της. Η εισήγηση για την έκδοση νέων, τροποποίηση ή κατάργηση ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων. Η εναρμόνιση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος απόδοσης του έργου των υπηρεσιών υγειονομικού ελέγχου.
7. Ο καθορισμός μέτρων υγειονομικού ελέγχου:
α. Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία ύπνου, κατασκηνώσεις κάθε μορφής αίθουσες δημοσίων θεαμάτων, κομμωτήρια, κουρεία, λουτρά, χώροι υγιεινής και κυλικεία υπαίθριων δημοσίων θεαμάτων, όπως θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, αθλητικών γηπέδων και άλλων παρεμφερών περιπτώσεων.)
β. Στα κάθε είδους συγκοινωνιακά μέσα (ξηράς, θάλασσας και αέρος).
γ. Στα μαγειρεία, εστιατόρια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους υγιεινής των Νοσοκομείων, Κρατικών Ιδρυμάτων, ιδιωτικών κλινικών και λοιπών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τους χώρους υγιεινής και κυλικεία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων και γενικά του σχολικού περιβάλλοντος.
Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας
 1. Η μελέτη αιτιών των επαγγελματικών νόσων.
 2. Η καθιέρωση μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.
 3. Η μελέτη των προβλημάτων της υγιεινής και φυσιολογίας της εργασίας.
 4. Ο καθορισμός υγιειονομικών κανόνων.
Τμήμα Σχολικής Υγείας
1. Η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η υλοποίηση προγραμμάτων για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας και την εν γένει ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδικού πληθυσμού, των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων.
2. Η εποπτεία του σχολικού περιβάλλοντος από άποψη τήρησης των κανόνων δημόσιας υγείας.
3. Η μέριμνα για την καταγραφή και την αρχειοθέτηση των στοιχείων της ατομικής κατάστασης υγείας των μαθητών.