Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων

18/01/2011

Τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων συγκροτούν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Προγραμματισμού

β. Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων αναφέρεται στα θέματα, που κατανέμονται στα Τμήματά της ως εξής:

Τμήμα Προγραμματισμού

1. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και ιεράρχηση των προτάσεων των αρμοδίων Διευθύνσεων ή εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου για την κατάρτιση προγραμμάτων, που είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

2. Η επεξεργασία προτάσεων στο επίπεδο προγραμμάτων Τεχνικών Υποδομών (κτιριακή υποδομή, ιατρικός και λοιπός εξοπλισμός, πληροφοριακά συστήματα, υποδομές Υγειονομικής προστασίας περιβάλλοντος, κτηματολόγιο και άλλες υποδομές των τομέων Υγείας - Πρόνοιας) και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού για την κατάρτιση ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3. Η εισήγηση για τη διαμόρφωση θέσεων του Υπουργείου και η υποβολή προτάσεων προς άλλα συναρμόδια Υπουργεία στα πλαίσια «οριζοντίων» ενεργειών του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων Κοινοτικών Προγραμμάτων.

4. Η σύνταξη ή ανάθεση μελέτης ή εμπειρογνωμοσύνης, που απαιτείται κατά το στάδιο σχεδιασμού ή υλοποίησης των δράσεων συγκεκριμένων Προγραμμάτων.

5. Η υλοποίηση διαδικασιών για την ανάθεση έργου υποστήριξης των Προγραμμάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες (Σύμβουλος Διαχείρισης, Σύμβουλος Αξιολόγησης).

6. Η πρόταση στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Προσωπικού για την έκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τις ανάγκες του Προγράμματος με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου ή ειδικών επιστημόνων, για την επεξεργασία, κατάρτιση ή εξειδίκευση Προγραμμάτων.

7. Η συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις ή Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου που έχουν την ευθύνη:

α. υποβολής της πρότασης και εξειδίκευσής της

β. έκδοσης της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας

γ. υποβολής πρότασης στη Διεύθυνση Οικονομικού για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου

δ. προώθησης ενεργειών διοικητικού, τεχνικού ή θεσμικού χαρακτήρα, προκειμένου το έργο να καταστεί λειτουργικά ολοκληρωμένο και να διασφαλίζεται η συμβατότητα των ενεργειών των αρμόδιων κατά περίπτωση Διευθύνσεων προς τους συμβατικούς όρους των εγκεκριμένων ή υπό έγκριση Προγραμμάτων και η εναρμόνιση των ενεργειών τους προς την ισχύουσα νομοθεσία ή Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των άλλων Διεθνών Οργανισμών.

8. Η διερεύνηση των δυνατοτήτων, που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία ή άλλους αντίστοιχους Οργανισμούς και η ενημέρωση των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου και των φορέων του.

9. Ο συντονισμός των ενεργειών για την αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, προγραμμάτων κάλυψης των Υγειονομικών και Προνοιακών αναγκών της χώρας.

10. Η συγκέντρωση στοιχείων, η καταγραφή αναγκών για το σχεδιασμό νέων προγραμμάτων και η επεξεργασία προτάσεων και αιτημάτων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε σχέση με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

11. Η αναζήτηση και ο εντοπισμός Φορέων του Εξωτερικού για δημιουργία διακρατικών δικτύων κοινών προγραμμάτων και η διαχείριση πληροφοριών και εμπειριών στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων

1. Ο έλεγχος της τήρησης από τους Φορείς υλοποίησης των έργων, των διαδικασιών, που ορίζονται από τους όρους έγκρισης των Προγραμμάτων και την Κοινοτική Νομοθεσία.

2. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ενεργειών, που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και η συνεργασία με τις υπηρεσίες, που έχουν την ευθύνη διαχείρισης και με τους φορείς εκτέλεσης των έργων.

3. Η τήρηση σε πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης των αναγκαίων στοιχείων της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών στα πλαίσια του εγκεκριμένου Προγράμματος και η λειτουργία αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των Προγραμμάτων.

4. Η αναθεώρηση ή τροποποίηση, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, των λειτουργικών, τεχνικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων των έργων του Προγράμματος.

5. Η ευθύνη ενημέρωσης του αρμόδιου συντονιστικού φορέα (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλο Υπουργείο) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων Διεθνών Οργανισμών για τη συνολική πορεία εξέλιξης των Προγραμμάτων και την τήρηση κάθε σχετικής συμβατικής υποχρέωσης προς αυτούς και η σύνταξη ετήσιας ειδικής έκθεσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατ΄ ύλην Υπηρεσίες.

6. Η ευθύνη κατάρτισης προϋπολογισμών, που έχουν σχέση με την «Τεχνική Στήριξη» των Προγραμμάτων.

7. Η ευθύνη διοργάνωσης ενημερωτικών σεμιναρίων και λειτουργίας των Επιτροπών, που συγκροτούνται για την κάλυψη αναγκών των Προγραμμάτων.

8. Η μέριμνα για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τους όρους και τις προϋποθέσεις των Προγραμμάτων.

9. Η παροχή πληροφοριών για τις προϋποθέσεις ένταξης προτάσεων σε προγράμματα.

10. Η διαμόρφωση ενεργειών προβολής και δημοσιότητας των Προγραμμάτων και η εποπτεία υλοποίησης των ενεργειών αυτών.

11. Η εισήγηση για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε «συναντήσεις» σχετικές με κοινοτικά προγράμματα.

12. Η ευθύνη τήρησης πλήρους αρχείου και των αναγκαίων στοιχείων σε πληροφοριακό σύστημα.