Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Προμηθειών

18/01/2011

Τη Διεύθυνση Προμηθειών συγκροτούν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων Προμηθειών

β. Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών

γ. Τμήμα Κοστολόγησης

δ. Τμήμα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προμηθειών αναφέρεται σε θέματα, που κατανέμονται στα Τμήματά της, ως εξής:


Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων Προμηθειών

1. Η συγκέντρωση των προτάσεων, η κωδικοποίηση των ειδών και η κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών πάσης φύσεως υλικού, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των Νομικών Προσώπων αρμοδιότητάς του εκτός Πε.Σ.Υ.Π. και η ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως και κάθε άλλου προγράμματος προμηθειών.

2. Η ενημέρωση των Διευθύνσεων του Υπουργείου και των εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. για τα προς προμήθεια είδη, τα οποία εγκρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

3. Η παρακολούθηση υλοποίησης των προμηθειών των οποίων φορέας εκτέλεσης ορίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης.

4. Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού με τις ανωτέρω αρμοδιότητες θέματος.


Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών

1. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, των Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και προμήθειας ειδών κατά περίπτωση, των Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας του Υπουργείου.

2. Η μέριμνα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, όπου απαιτείται, με σκοπό την ακριβή εφαρμογή των όρων των προκηρύξεων διαγωνισμών προμήθειας.

3. Η μέριμνα για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, όπου απαιτείται, με σκοπό την ακριβή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων, όσον αφορά την ποιότητα των προς προμήθεια ειδών και την έγκαιρη παράδοση αυτών.

4. Η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών καθώς και των επιτροπών παραλαβής των ειδών.

5. Η παρακολούθηση του έργου των επιτροπών παραλαβής.

6. Η αποστολή των σχετικών φακέλλων των διαγωνισμών στο αρμόδιο, για την εκκαθάριση της δαπάνης, τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικού.

7. Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος.


Τμήμα Κοστολόγησης

1. Η μέριμνα για την κοστολόγηση των προς προμήθεια ειδών ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής στοιχείων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

2. Η κατάρτιση πινάκων συγκριτικών τιμών.

3. Η πρόταση για συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, Κέντρα ή Ιδρύματα για την προώθηση των στόχων της Διεύθυνσης.

4. Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος.


Τμήμα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού (Κ.Α.Υ.).

1. Οι διοικητικές ενέργειες για την παραλαβή, εναποθήκευση και διακίνηση των ανωτέρω υλικών και εφοδίων, ως και για την καταστροφή ή εκποίηση του αχρήστου υλικού.

2. Η εξασφάλιση των μέσων αποστολής των υλικών.

3. Η συσκευασία και αποστολή υλικών στις Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

4. Η παραλαβή και ταξινόμηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους.

5. Η παραλαβή και ταξινόμηση ναρκωτικών φαρμάκων, επίσης η παραλαβή και ο έλεγχος ναρκωτικών φαρμάκων από επιστροφές φορέων, που διακόπτουν τη δραστηριότητά τους.

6. Η διάθεση ναρκωτικών φαρμάκων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και φαρμακεία της χώρας.

7. Η λογιστική παρακολούθηση των ναρκωτικών φαρμάκων.

8. Ο ποσοτικός έλεγχος προμήθειας φαρμάκων, που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες και εισάγονται από φαρμακοβιομηχανίες μέσω της Κ.Α.Υ.