Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Προσωπικού

18/01/2011

Τη Διεύθυνση Προσωπικού συγκροτούν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Προσωπικού

β. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

γ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων

δ. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

ε. Τμήμα Γραμματείας

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προσωπικού αναφέρεται στα θέματα που κατανέμονται στα Τμήματά της ως εξής:

Τμήμα Προσωπικού

1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του πάσης φύσεως και σχέσεως εργασίας προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, του προσωπικού των Κρατικών Παιδικών Σταθμών (Κ.Π.Σ.), Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών (Κ.Β.Σ.) πλην του βοηθητικού και των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας (Κ.Π.Μ.), που έχει την ιδιότητα του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου και ιδίως σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης, μονιμοποίησης, μετάταξης και απόσπασης από και προς το Υπουργείο, τοποθέτησης, μετακίνησης, μετάθεσης, αναπλήρωσης, προαγωγών, προσαυξήσεις μισθών, απονομής επιδομάτων και λύσης της υπαλληλικής σχέσης και η χορήγηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για συνταξιοδότηση.

2. Η επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. Η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξης του προσωπικού (Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού).

3. Η τήρηση των προσωπικών μητρώων του ανωτέρω προσωπικού.

4. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

5. Η έκδοση οδηγιών, διαταγών και εγκυκλίων σε θέματα διοίκησης και κατάστασης προσωπικού.

6. Η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου.

7. Η παροχή πληροφοριών και στοιχείων στα Διοικητικά δικαστήρια επί ασκήσεως ενδίκων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού.

8. Η στελέχωση των πολιτικών γραφείων Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων.

9. Η διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων.

10. Οι μετακινήσεις υπαλλήλων και ιδιωτών για εκτέλεση υπηρεσίας ως και η έγκριση αποζημίωσης εντός και εκτός έδρας.

11. Η διαδικασία έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης και καταβολής αποζημίωσης υπερωριών του πάσης φύσεως προσωπικού.

12. Η χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή.

13. Η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

14. Η έκδοση εγκυκλίων για λουτροθεραπεία και αεροθεραπεία αναπήρων.

15. Η μέριμνα για την ετήσια θεώρηση και συμπλήρωση μεταβολών στα ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

16. Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των διοριζομένων στην Κεντρική Υπηρεσία υπαλλήλων.

17. Η μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου.

18. Τα θέματα της ισότητας των φύλων.

19. Ο χειρισμός και κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος.

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

1. Η μελέτη και ο συντονισμός των ενεργειών, για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των κτιρίων, που στεγάζουν την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

2. Η αποκατάσταση βλαβών από το τεχνικό προσωπικό του Υπουργείου στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, εγκαταστάσεις κεντρικής ψύξης -θέρμανσης, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, οικοδομικά, ανελκυστήρες και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό, στα ανωτέρω κτίρια.

3. Η υπογραφή των έντυπων υπεύθυνων δηλώσεων από αδειούχο εγκαταστάτη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), για ρευματοδότηση των υποσταθμών και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

4. Η διαδικασία ανάθεσης σε ιδιώτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μικρών έργων επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

5. Η παρακολούθηση έργων επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης.

6. Η διαδικασία μίσθωσης και αναμίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς.

7. Η συγκρότηση επιτροπών για την ανάθεση και παραλαβή εργασιών και υλικών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Υπουργείου.

8. Ο προγραμματισμός όλων των απαραίτητων ειδών για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των υπηρεσιών του Υπουργείου.

9. Η εγκατάσταση και λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και των τηλεφωνικών συσκευών, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας του Υπουργείου.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων

1. Ο προγραμματισμός και η μέριμνα για τη διαχείριση υλικού, εντύπων και ειδών εξοπλισμού γραφείων.

2. Η μέριμνα για την ασφάλεια του προσωπικού, των κτιρίων, των εγκαταστάσεων, του αρχείου, των οχημάτων και του πάσης φύσεως υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

3. Η διαδικασία για την έγκριση νέων τηλεφωνικών συνδέσεων του Υπουργείου, άρσης φραγής, ως και η διαδικασία πληρωμής τηλεφωνικών τελών.

4. Η μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

5. Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου, πλην κτιρίων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

6. Η παρακολούθηση του ανήκοντος στη διαχείριση του Υπουργείου εξοπλισμού.

7. Η μέριμνα για την κίνηση, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων του Υπουργείου.

8. Η πρόταση αγοράς ή διάθεσης αυτοκινήτων από τον ΟΔΔΥ, η θέση ή μη σε κυκλοφορία και η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων, που προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές.

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων.

1. Η συγκρότηση των πάσης φύσεως Συμβουλίων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του Υπουργείου και των εποπτευομένων Ν.Π., οργανισμών και ιδρυμάτων πλην αυτών των οποίων η αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί, ύστερα από πρόταση των καθ™ ύλην αρμοδίων Διευθύνσεων.

2. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Συμβουλίων και Επιτροπών, που λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου πλην του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

3. Η σύσταση επιτροπών προσφυγών και ειδικών υγειονομικών επιτροπών (άρθρα 167 και 168, Ν. 2683/1999,ΦΕΚ 19 Α').

Τμήμα Γραμματείας

1. Η οργάνωση και η τήρηση των πρωτοκόλλων ( παραλαβή και παράδοση της εισερχόμενης αλληλογραφίας) και η τήρηση ευρετηρίου.

2. Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας καθώς και του λοιπού έντυπου υλικού.

3. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διακινούμενης αλληλογραφίας για την τακτοποίηση του πρωτοκόλλου και του ευρετηρίου.

4. Η ευθύνη για τη διαδικασία αναπαραγωγής εγγράφων.

5. Η μέριμνα για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των νομοθετημάτων και λοιπών Πράξεων του Υπουργείου, για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των Φ.Ε.Κ. ή άλλων εντύπων και διανομή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Η βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων, και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.

7. Η τήρηση γενικού αρχείου του Υπουργείου.