Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών

18/01/2011

Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών, που λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Ο καθορισμός όρων οργάνωσης και λειτουργίας Υπηρεσίας Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών στα νοσοκομεία.

2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών.

3. Η εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς και η διερεύνηση και συγκέντρωση σχετικών στοιχείων.

4. Η υποβολή εισηγήσεων προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για την εξέταση των ως άνω καταγγελιών.

5. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, για την παραπομπή των καταγγελιών για εξέταση στην Επιτροπή ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών.

6. Η προώθηση των αποφάσεων της Επιτροπής ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών όπου κρίνεται σκόπιμο.

7. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες κάθε θέματος, που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

8. Ο συντονισμός των ενεργειών, η διαρκής επικοινωνία και η παροχή οδηγιών στα Γραφεία επικοινωνίας με τον πολίτη και τις επιτροπές προάσπισης δικαιωμάτων του πολίτη των Νοσοκομείων.

9. Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων σχετικών με την αρμοδιότητα του Τμήματος και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

10. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων, που αφορούν δραστηριότητες της Υπηρεσίας και των αρμοδίων Υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

11. Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, η επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μαζί τους, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες για θέματα Δικαιωμάτων Ασθενών.

(12) Η συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για θέματα προάσπισης και προαγωγής των Δικαιωμάτων των Ασθενών.

13. Η προώθηση εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας.

14. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα προστασίας των ασθενών των εργαζομένων σε μονάδες παροχής φροντίδας υγείας, αλλά και των πολιτών γενικά, με τη συνεργασία συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων ή και αυτοτελώς.

15. Η καταγραφή αναγκών και η επεξεργασία προτάσεων και αιτημάτων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Οργανισμούς.

Στην Υπηρεσία αυτή υπάγεται και Γραφείο (ΑΓ1α) για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές ως και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, για την παραπομπή των παραπόνων αναφορών ή καταγγελιών, εκθέσεων των υπηρεσιών για εξέταση στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές (άρθρο 2 παράγραφος 1 Ν. 2716/1999 ΦΕΚ 96 Α’).