Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

18/01/2011

Τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συγκροτούν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων

β. Τμήμα Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα

γ. Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναφέρεται στα θέματα, που κατανέμονται στα Τμήματά της, ως εξής:

Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Μονάδων

1. Η μελέτη, η αξιολόγηση στοιχείων, η χωροταξική κατανομή, οι κανονισμοί λειτουργίας και ο γενικότερος προγραμματισμός του έργου των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, Δίκτυα και λοιπές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας).

2. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω Μονάδων και η έκδοση και προώθηση των Οργανισμών τους.

3. Ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας:

α. Ο προγραμματισμός ίδρυσης και ανάπτυξης των ανωτέρω Μονάδων (εγκρίσεις σκοπιμότητας), ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ίδρυσης και ανάπτυξής τους και ο προσδιορισμός της οργάνωσης, λειτουργίας και λειτουργικής διασύνδεσής τους και με άλλες Μονάδες και Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

β. Ο προγραμματισμός προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλισμού των ανωτέρω Μονάδων, η έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια αυτού, καθώς και η πρόταση για την ένταξη των προγραμμάτων εξοπλισμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή για την επιχορήγησή τους από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και με γνωμοδότηση του Τμήματος Μελετών και Προδιαγραφών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ό,τι αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

γ. Ο προγραμματισμός και η έγκριση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη υποδομών επεξεργασίας αποβλήτων (στερεά, υγρά, αέρια) ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Υγιεινής Περιβάλλοντος.

δ. Η σύσταση, μεταφορά, κατάργηση, συγχώνευση των ανωτέρω Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως και θέσεων των γιατρών Ε.Σ.Υ. και του λοιπού προσωπικού.

ε. Η σύσταση και λειτουργία Ειδικών Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αρμοδιότητα (άρθρο 8 Ν. 2345/1995, ΦΕΚ 213 Α).

στ. Η πρόταση για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης, εκμίσθωση, εκποίηση, αποδοχή δωρεών, επωφελέστερη αξιοποίηση ακινήτων, από μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για υλοποίηση. Επίσης η πρόταση απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κάλυψη κτιριακών αναγκών των μονάδων αυτών προς την ανωτέρω Διεύθυνση καθώς και εισήγηση για επωφελέστερη αξιοποίηση - αλλαγή σκοπού κληροδοτημάτων.

ζ. Ο καθορισμός ωραρίου τακτικής λειτουργίας, τρόπου εφημερίας και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

η. Ο καθορισμός των νοσηλίων και η έκδοση των αποφάσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 28 του Ν.2519/1997 και αφορούν έσοδα μονάδων υγείας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.

θ. Ο καθορισμός τρόπου λειτουργίας και στελέχωσης Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η χορήγηση άδειας αυτών.

ι. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων αποκατάστασης και αποθεραπείας στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ν. 2519/1997).

4. Ο προγραμματισμός και η πρόταση στο Τμήμα Παροχής Άμεσης Βοήθειας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας για την προμήθεια ασθενοφόρων αυτοκινήτων και κινητών μονάδων επείγουσας βοήθειας των ανωτέρω Υπηρεσιών Υγείας για την ένταξή τους στο Π.Δ.Ε. ή για την επιχορήγησή τους από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού.

5. Η τήρηση και παρακολούθηση στοιχείων ανάπτυξης και οργάνωσης των ανωτέρω μονάδων καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων δραστηριότητας και λειτουργίας τους.

6. Ο χαρακτηρισμός των Περιφερειακών Ιατρείων Νησιών ως Πολυδύναμων Ιατρείων.

7. Η έγκριση σύναψης των συμβάσεων για τα Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

8. Ο καθορισμός κριτηρίων διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας επιλογής των οικογενειακών γιατρών καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας των ιατρείων τους και του πλαισίου άσκησης των καθηκόντων τους, ύστερα από γνώμη του ΣΥ.Σ.Ε.Δ.ΥΠ.Υ.Π.

9. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των ανωτέρω Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ό,τι αφορά την οργάνωση και λειτουργία τους και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ.

10. Η κατάρτιση και η κατανομή των πιστώσεων, που γράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για ό,τι αφορά τις Μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και πρόταση προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας για την εγγραφή των ανάλογων πιστώσεων.

11. Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας για την οργάνωση σεμιναρίων για το προσωπικό των ανωτέρω μονάδων του παρόντος άρθρου.

12. Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής της ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης στις ανωτέρω Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

13. Ο καθορισμός των ομάδων πληθυσμού ή ατόμων που τους παρέχεται δωρεάν νοσηλεία και περίθαλψη.

14. Η επισήμανση των αναγκών των υπηρεσιών σχολικής υγείας σε επιστημονικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό.

15. Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και με άλλους συναρμόδιους φορείς στα παραπάνω θέματα.

16. Η υποβολή προτάσεων στη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης για δημιουργία και εφαρμογή

από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.

17. Η έγκριση για θέση ή άρση κυκλοφορίας αυτοκινήτων των μονάδων αρμοδιότητας του Τμήματος.

18. Η φροντίδα για κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεται στη σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των ανωτέρω Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Τμήμα Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα

1. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας διαγνωστικών μονάδων υγείας, μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης, ιατρείων, εργαστηρίων (φυσικοθεραπείας, φυσικοθεραπευτηρίων, αισθητικών, οδοντοτεχνιτών, καταστημάτων οπτικών ειδών) και γραφείων επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας.

2. Ο καθορισμός προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας των απαιτουμένων προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών καθώς και της διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων αδυνατίσματος και των διαιτολογικών μονάδων ως και της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας τους και της προθεσμίας για την έκδοση άδειας λειτουργίας των μονάδων αυτών.

3. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων οργάνωσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας από τις ανωτέρω μονάδες.

4. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων οποιασδήποτε μορφής.

5. Ο χειρισμός των θεμάτων που ανακύπτουν από τη μη εναρμόνιση της λειτουργίας των μονάδων αρμοδιότητας του Τμήματος με τη σχετική νομοθεσία.

6. Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας για την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων ιδιωτών.

7. Η έγκριση σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών από τις μονάδες του παρόντος άρθρου.

8. Η τήρηση μητρώου ιδιωτικών μονάδων αρμοδιότητας του Τμήματος.

9. Κάθε θέμα σχετικό με την ιατρική διαφήμιση μονάδων αρμοδιότητας του Τμήματος.

Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων

1. Οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες σχετικές με την πρωτοβάθμια φροντίδα.

2. Η μελέτη εφαρμογής προγραμμάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.

3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στα Κέντρα Υγείας, στα Περιφερειακά Ιατρεία και στο σπίτι.

4. Ο καθορισμός τρόπου οργάνωσης, προϋποθέσεων, όρων και διαδικασίας από τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία και υπηρεσιών κατ™ οίκον νοσηλείας.

5. Η ανάπτυξη και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης.

6. Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου των νεογνών της χώρας.

7. Η μελέτη, ο καθορισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, που εντάσσονται στον τομέα Γενετικής και Ευγονικής (προγεννητικός έλεγχος, τεχνητή γονιμοποίηση, περιγεννητική αγωγή, προβλήματα γονιμότητας, στειρότητας, μελέτη και οργάνωση προώρων και προβληματικών νεογνών στα μεγάλα αστικά κέντρα).

8. Η μέριμνα για την εφαρμογή και προώθηση του θεσμού του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού.

9. Η μέριμνα για τη συλλογή και επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων και η πρόταση για την ένταξή τους στα προγράμματα ενημέρωσης και αγωγής υγείας και τη χρησιμοποίησή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα των στελεχών υγείας σε θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος.

10. Η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η υλοποίηση προγραμμάτων για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, για την εν γένει ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδικού πληθυσμού, των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων των γυμνασίων και των λυκείων.

11. Η συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, που αφορούν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα των παιδιών σχολικής ηλικίας και των εκπαιδευτικών λειτουργών καθώς και τις γενικές προληπτικές εξετάσεις των μαθητών με βάσητο τηρούμενο δελτίο υγείας με σκοπό την υποβολή ανάλογων προτάσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης.

12. Η μελέτη των ως άνω στατιστικών δεδομένων και η υποβολή προτάσεων για τη λήψη σχετικών μέτρων.

13. Η αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών και προγραμμάτων.

14. Η πρόταση για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς και η συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες για θέματα, που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

15. Η υποβολή προτάσεων στη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.