Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης

18/01/2011
Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης συγκροτούν τα εξής Τμήματα:
α. Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων
β. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
γ. Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων
Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης αναφέρεται στα θέματα, που κατανέμονται στα Τμήματά της, ως εξής

Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων
1. Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας ατόμων ή ομάδων ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνεπεία θεομηνιών και άλλων απρόβλεπτων γεγονότων.
2. Η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών, διαλογής και επισκευής του υλικού αυτού, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Προμηθειών (Κρατική Αποθήκη Υλικού).
3. Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ή οικονομικής ενίσχυσης των οικονομικά αδυνάτων, των κοινωνικά απροσαρμόστων (επαιτών - αλητών) και των παλιννοστούντων ομογενών και επαναπατριζομένων Ελλήνων (εμφυλίου πολέμου) και των Ελλήνων μεταναστών, καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης και άλλων ευπαθών ομάδων πληθυσμού.
4. Η μελέτη των αιτίων και των διαστάσεων της φτώχειας. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
5. Η εισήγηση συγκέντρωσης εξειδικευμένων στατιστικών στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσμού.
6. Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανώσεις για θέματα αντιμετώπισης της φτώχειας.
7. Η εκτέλεση των αποφασισθέντων μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας.
8. Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στα ανωτέρω άτομα ή ομάδες ατόμων, σε συνδυασμό με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς.
9. Η αξιολόγηση προτάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τη διαπίστωση της ανάγκης λήψης γενικών ή ειδικών μέτρων για την εξασφάλιση κατάλληλης κατοικίας σε οικογένειες οι οποίες στερούνται στέγης ή διαβιούν με δυσμενείς συνθήκες και βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να εξασφαλίσουν κατοικία με δικά τους μέσα και η κατάρτιση και παρακολούθηση προγραμμάτων της στεγαστικής συνδρομής.
10. Η μέριμνα για στεγαστική αποκατάσταση θεομηνιοπλήκτων οικογενειών, που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
11. Η μέριμνα για την τακτοποίηση εκκρεμών ατομικών ή συλλογικών υποθέσεων οικογενειών, που προσέφυγαν στην Ελλάδα, συνεπεία πολεμικών γεγονότων, διεθνών συνθηκών, αυτών που υπάγονται στην εποπτεία του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως και κάθε άλλου συναφούς θέματος.
12. Η παραπομπή θεμάτων για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης Περιουσίας.
13. Η χορήγηση βεβαιώσεων περί μη ανακλήσεως του οριστικού τίτλου κυριότητας (παραχωρητηρίου) σε αποκατασταθέντες πρόσφυγες και κάθε είδους αλληλογραφία, που προκύπτει από την υποβολή αιτήσεων και ερωτημάτων πολιτών και Υπηρεσιών.
14. Εκδίκαση προσφυγών άρθρου 8 Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α΄) (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’).
15. Η παρακολούθηση της πορείας των εκτελουμένων έργων στέγασης.
16. Η παρακολούθηση των Ειδικών Λογαριασμών της Διεύθυνσης και η διακίνηση αυτών. Η κατάρτιση συμβάσεων ειδικών χρηματοδοτήσεων και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών.
17. Η διαχείριση των πιστώσεων, που διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
18. Η εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
19. Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
1. Η μελέτη και συμβολή στη διαμόρφωση και τον προσδιορισμό του αντικειμένου εργασίας των κοινωνικών λειτουργών στους διαφόρους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
2. Η συμμετοχή στην εκτίμηση κοινωνικών αναγκών και στο σχεδιασμό μέτρων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, στην εφαρμογή των οποίων χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες του κοινωνικού λειτουργού.
3. Ο καθορισμός των όρων και περιορισμών σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων Κοινωνικής Εργασίας στους διαφόρους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.
4. Η έγκριση κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων Κοινωνικής Εργασίας.
5. Η συμβολή στη σύσταση νέων ή προτύπων υπηρεσιακών μονάδων.
6. Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών από την ελληνική και διεθνή πρακτική αναφορικά με τους τρόπους και τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την ανάπτυξη και προαγωγή της Κοινωνικής Εργασίας.
7. Η μελέτη, η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των φιλανθρωπικών ή κοινωφελών φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, ως και η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών.
8. Η εποπτεία και παρακολούθηση της δραστηριότητας των ανωτέρω φορέων και η παροχή σ™ αυτούς κατευθυντηρίων οδηγιών, για την ορθολογικότερη κατανομή και χρησιμοποίηση των κοινωνικών πόρων που διακινούν και ο καθορισμός του ύψους της οικονομικής ενίσχυσής τους.
9. Η σύσταση ερανικών επιτροπών και η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, ως και φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων αγορών.
10. Η κατανομή του προϊόντος του Ειδικού Κρατικού Λαχείου και η παρακολούθηση της αξιοποίησης των πιστώσεων που διατίθενται για σκοπούς Κοινωνικής Αντίληψης.
11. Η εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
12. Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.

Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων
1.) Ο σχεδιασμός, η προώθηση και υλοποίηση, μέσω των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο), που αποτελούν είτε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε σωματεία ή συλλόγους, προγραμμάτων που αφορούν την υγεία και κοινωνική φροντίδα.
2. Η τήρηση ειδικού μητρώου πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματεία ή συλλόγους, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας και έχουν ως αντικείμενο κυρίως την εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες πληθυσμού.
3. Η τήρηση των ειδικών μητρώων για τις οργανώσεις εθελοντικού χαρακτήρα.
4. Η εξέταση των σχεδίων, υπομνημάτων και των εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν οι οργανώσεις αναφορικά με την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν αναλάβει.
5. Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, άλλων Υπουργείων, αρχών του εξωτερικού, φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη των σκοπών του και ιδιαίτερα με το Τμήμα Αιμοδοσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.
6. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.
7. Ο καθορισμός προϋποθέσεων για εγγραφή οργάνωσης στο ειδικό μητρώο.
8. Η μελέτη και συμβολή στη λήψη μέτρων για την ανάπτυξη και προαγωγή της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας.
9. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και παροχή κατευθύνσεων για ορθολογικότερη:
α. αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση εθελοντών) και
β. χρησιμοποίηση των διαχειριζόμενων απ' αυτούς κοινωνικών πόρων.
10. Ο καθορισμός ηθικών κινήτρων - τιμητικών διακρίσεων για εθελοντικές δραστηριότητες και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αρμοδιότητα.
11.) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας, κριτηρίων και στοιχείων για την ειδική πιστοποίηση ή άρση αυτής προνοιακών φορέων, ως και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.
12. Η τήρηση Εθνικού Μητρώου κάθε ιδιωτικού φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
13. Η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης ως ειδικώς πιστοποιημένων προνοιακών φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
14. Ο χειρισμός και κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος.