Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας

18/01/2011

Η Δ/νση Ψυχικής Υγείας υπάγεται στη Γενική Δ/νση Υγείας του Υπουργείου

Απαρτίζεται από το Τμήμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και το Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Προστασίας.

Ασκώντας τις αρμοδιότητες που αναλυτικά αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 95/2000 και με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του συνόλου του πληθυσμού, η Δ/νση Ψυχικής Υγείας:

Α. Επικεντρώνει στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της ανάπτυξης δομών και υποδομών σε όλη τη χώρα, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη. Ο σχεδιασμός αυτός φέρει την κωδική ονομασία «Ψυχαργώς» έχει δεκαετή χρονικό ορίζοντα, αναθεωρείται ανά πενταετία και στηρίζεται στις γενικές αρχές «του Νόμου 2716/99 (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/17-5-1999) σύμφωνα με τις οποίες οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται, οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, την αποϊδρυματοποίηση, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας».

Β. Συμμετέχει με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου (Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) και με τις υπηρεσίες άλλων Υπουργείων στην ανάπτυξη των υπηρεσιών εισηγούμενη την έκδοση ή εκδίδοντας τις αποφάσεις σύστασης διαφόρων μονάδων, των Νοσοκομείων ως και αποφάσεις ίδρυσης και τις αποφάσεις λειτουργίας των μονάδων του άρθρου 11 του Ν.2716/99.

Γ. Εποπτεύει τη λειτουργία των μονάδων που παρέχουν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Μονάδες ψυχικής υγείας είναι σύμφωνα με το Ν.2716/99 τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, οι Κινητές Μονάδες, τα Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων Γενικών Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και οι Πανεπιστημιακές Μονάδες που έχουν ως αντικείμενο την ψυχική υγεία, τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τα Ειδικά Κέντρα ή οι Ειδικές Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης.

Η εποπτεία ασκείται μέσω καθορισμού όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας αυτών των μονάδων και προσδιορισμού κριτηρίων ποιοτικής παροχής υπηρεσιών.

Εκτός του τρόπου λειτουργίας η εποπτεία εκτείνεται και στον τρόπο διοίκησης και στην οικονομική διαχείριση πλην των μονάδων ψυχικής υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.

Δ. Συνεργάζεται με Εθνικά και Διεθνή Όργανα και Υπηρεσίες για:

α) τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των οικογενειών και των χρηστών των υπηρεσιών στην ανάπτυξη πολιτικών και στις αποφάσεις, προκειμένου οι υπηρεσίες να είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και περισσότερο προσβάσιμες.

β) την εμπλοκή και άλλων τομέων εκτός της υγείας, όπως της εκπαίδευσης, εργασίας, δικαιοσύνης, ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων στη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού

γ) την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, ώστε να μειωθεί το στίγμα και οι προκαταλήψεις για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές.

δ) την υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, μέσω της ενδυνάμωσης των υπηρεσιών υγείας στις χώρες της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης (Σύμφωνο Σταθερότητας).