Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των υποσταθμών Μέσης Τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υγείας

24/10/2018