Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των υποσταθμών Μέσης Τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υγείας

24/10/2018