Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Β3.ε/Γ.Π./οικ.10142/7-02-2019 Απόφασης με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων για 7 φωτοτυπικά του Υπουργείου

13/02/2019