Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Ελεγκτική Διαδικασία

Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. διενεργεί ελέγχους κατόπιν:

 • Εντολής του Υπουργού Υγείας
 • Εντολής του Αν. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα διαφθοράς
 • Εντολής του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας)
 • Εντολής του ΓΕΔΔ
 • Μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη
 • Αυτεπαγγέλτως
 • Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων.

Οι Επιθεωρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι από το νόμο, εκπρόσωποι του Υπουργού Υγείας.

Κάθε Επιθεωρητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενεργεί με δική του πρωτοβουλία και έχει ατομική ευθύνη για τη νομιμότητα των ενεργειών του.

Οι Επιθεωρητές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους συναφείς με το αντικείμενο και τη φύση του ελέγχου φακέλους. Η αμέλεια ή η άρνηση χορήγησης πληροφοριών και στοιχείων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Οι επιθεωρητές, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου.

Μετά το πέρας της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, ο Επιθεωρητής γνωστοποιεί εγγράφως, τις παρατηρήσεις του στην ελεγχόμενη υπηρεσία και παρέχει προθεσμία τουλάχιστον τριών (3) ημερών για τη διατύπωση τυχόν αντίθετων απόψεων.

Μετά την υποβολή των απόψεων της ελεγχόμενης υπηρεσίας, ο Επιθεωρητής συντάσσει και υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή τεκμηριωμένη έκθεση, στην οποία αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου και προτείνει λύσεις ή διατυπώνει βελτιωτικές προτάσεις.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται:

 • Η περιγραφή της υπόθεσης
 • Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
 • Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί
 • Οι ενέργειες που έγιναν για την εξέταση της υπόθεσης
 • Οι διαπιστώσεις
 • Τα συμπεράσματα και
 • Οι προτάσεις

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν:

 • Συγκεκριμένες και εφικτές λύσεις
 • Τη βελτίωση ή αναμόρφωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας

Εφόσον στην έκθεση υπάρχουν διαπιστώσεις του Επιθεωρητή σχετικές με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορά υπαλλήλου της ελεγχόμενης υπηρεσίας που δύνανται να επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, τότε οι διαπιστώσεις συνοδεύονται με πρόταση για:

 • Τη διεξαγωγή Ε.Δ.Ε, αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος.
 • Τη λήψη άλλων μέτρων αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο.
 • Την αποστολή της έκθεσης στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, αν τα περιστατικά στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις ή υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για αυτό.
 • Τον καταλογισμό χρηματικού ποσού.

Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.ΥΠ, γνωστοποιεί την έκθεση ελέγχου στους:

 • Υπουργό Υγείας
 • Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα διαφθοράς
 • Γενικό Γραμματέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς
 • Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για θέματα πρόνοιας)
 • Γ.Ε.Δ.Δ. και
 • Στις υπηρεσίες (φορείς) που ελέγχθηκαν, για εφαρμογή των προτάσεων
 • Σε άλλους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή των προτάσεων

Οι υπηρεσίες και τα Δ.Σ. των ελεγχόμενων φορέων έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση επιθεώρησης ή ελέγχου, υποχρεούμενες, το ταχύτερο δυνατόν από τη γνωστοποίηση σε αυτές των εκθέσεων των Επιθεωρητών, να αναφέρουν στο Γενικό Επιθεωρητή και στον Υπουργό Υγείας, τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν, καθώς και στα μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν.

Σε περίπτωση που οι ελεγχόμενες υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποδείξεις της έκθεσης επιθεώρησης ή ελέγχου, οφείλουν να γνωστοποιούν προς τον Υπουργό Υγείας και το Γενικό Επιθεωρητή, μέσα σε εύλογο χρόνο, τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατή ή σκόπιμη η υλοποίηση των προτάσεων. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης συνιστά παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος.

Τελευταία άρθρα