Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (2020–2023)

02/10/2020
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (2020–2023)

Η Επιτροπή για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον ν. 4342/2015 εκπόνησε το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Εσωτερικών, καθώς και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων αναφέρεται σε όλα τα είδη Δημοσίων Συμβάσεων (προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών και δημόσια έργα) και έχει σκοπό να αξιοποιήσει τη δυναμική των Δημοσίων Συμβάσεων στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τους τομείς αυτούς, αλλά και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την πρωτογενή παραγωγή προς αυτή την κατεύθυνση.

Ως Πράσινη Δημόσια Σύμβαση νοείται η διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επιτελούν την ίδια πρωταρχική λειτουργία και τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες συνθήκες. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων θέτει σταδιακά στις δημόσιες αρχές ποσοτικούς στόχους για επιλεγμένα προϊόντα, υπηρεσίες και έργα στα οποία θα εφαρμοστούν περιβαλλοντικά κριτήρια και θα επικαιροποιείται κάθε τρία χρόνια. Το Εθνικό Σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μία σειρά από ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και πιλοτικές δράσεις εφαρμογής των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Σχετικό δελτίο τύπου έχει αναρτηθεί επίσης στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr).

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στο www.opengov.gr στις 22-09-2020. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 06-10-2020. Προσκαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως αναθέτουσες αρχές, οικονομικοί φορείς, κλαδικοί φορείς, σύνδεσμοι και επιμελητήρια, να μελετήσουν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και να καταθέσουν τις απόψεις τους με στόχο τον εποικοδομητικό διάλογο και τη βέλτιστη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης στον σύνδεσμο http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11247