Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Προμήθειες-Συμβάσεις

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε αναρτημένες μεταξύ άλλων αποφάσεις, διακηρύξεις, διευκρινήσεις σχετικά με διαγωνισμούς του Υπουργείου Υγείας.

Τελευταία άρθρα

16/06/2023

Ο.ΔΙ.ΠΥ - Τροποποίηση Διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Υγείας»

Σχετικά με ΥΠ-2 της ενταγμένης Πράξης «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5180919 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης (Measure) «Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προκηρύξεις Κεντρικής Υπηρεσίας
Σελίδα: από 56