Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Υπουργείο

Αποστολή του Υπουργείου Υγείας

Η διατήρηση και προαγωγή της υγείας των πολιτών μέσω της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Όραμα του Υπουργείου Υγείας

Επιθυμούμε, όλες οι Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας να είναι συνεχώς βελτιούμενες, διευρυνόμενες και οικονομικά βιώσιμες για όλους τους πολίτες της Χώρας, καθώς και για τις επόμενες γενεές, στοχεύοντας σταθερά:

 • Στη διαρκή βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, μέσω της ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,
 • Στη διασφάλιση ισότιμης και καθολικής πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας,
 • Στην ενίσχυση της συνεργασίας των χρηστών υπηρεσιών υγείας, των επαγγελματιών υγείας-πρόνοιας, των φροντιστών και της κοινότητας (τοπική κοινωνία), για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας και
 • Στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων εκπαίδευσης και ενδυνάμωσής του.

Αποστολή του Υπουργείου Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας έχει ως αποστολή την προάσπιση, προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, μέσω του προγραμματισμού και της υλοποίησης πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της διασφάλισης της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στην παροχή ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς επίσης και τη ρύθμιση της λειτουργίας και την άσκησηεποπτείας στους Φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Εξυπηρέτηση Δημοσίου Συμφέροντος: Επίδειξη υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού ως προς την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, μέσω της διασφάλισης υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.
 2. Ηγεσία: Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα ενισχύουν τον Ηγετικό-Επιτελικό ρόλο του Υπουργείου ως Φορέα στρατηγικών και διαδικασιών προώθησης αλλαγών βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, με την καθιέρωση σχετικών διαδικασιών.
 3. Συνεργατικότητα: Συνεργασία με τους εποπτευόμενους και εμπλεκόμενους Φορείς, για την ουσιαστική υλοποίηση όλων των στόχων για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
 4. Επικοινωνία: Ενημέρωση των πολιτών και ανάπτυξη μηχανισμού πρόσβασης σε πληροφορίες, αναφορικά με τις αρμοδιότητες και δράσεις του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του, σύμφωνα με τους στόχους.
 5. Διαφάνεια: Βελτίωση της διαφάνειας στην εφαρμογή των διαδικασιών και των ενεργειών του Υπουργείου και διάθεση αυτών στο ευρύ κοινό.
 6. Ισότητα: Κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών στις Υπηρεσίες Υγείας, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.
 7. Ποιότητα, Ασφάλεια και Περίθαλψη: Διασφάλιση δικαιώματος πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας, με γνώμονα τα τεκμήρια και τη δεοντολογία.
 8. Αξιολόγηση: Προώθηση της φιλοσοφίας ολιστικής προσέγγισης και εφαρμογή της συστημικής αξιολόγησης, μέσω της σωστής διαχείρισης των δεδομένων.

ΑΞΙΕΣ

 1. Διαφάνεια και αντικειμενικότητα: Οι διαδικασίες λήψης απόφασης να διέπονται από αντικειμενικότητα και διαφάνεια, με στόχο την ανεπηρέαστη, δίκαιη μεταχείριση και εξυπηρέτηση των πολιτών.
 2. Πρωτοβουλία: Παρακίνηση και υποστήριξη της ελεύθερης κρίσης και πρωτοβουλίας, με σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του Υπουργείου και των στελεχών του.
 3. Λογοδοσία: Αιτιολόγηση κατά τρόπο αντικειμενικό και εμπεριστατωμένο των πράξεων των επαγγελματιών υγείας και ανάληψη ευθύνης, ως ένδειξη επαγγελματικής ακεραιότητας.
 4. Σεβασμός: Ευπρεπής συμπεριφορά, επαγγελματισμός και ευγένεια προς τους πολίτες και Φορείς.
 5. Καινοτομία και μάθηση για διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τους στρατηγικούς στόχους και άξονες παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας, για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας, έτους 2017, (με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2017- 2020) μπορείτε να τους βρείτε εδώ.

Τελευταία άρθρα

Σελίδα: από 258