Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός" - Επαναληπτική πρόσκληση 11/07/695/16174

31/05/2021


Η πρόσκληση μπορεί να αναζητηθεί στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s1

εισάγοντας στο πεδίο

Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ


τον αριθμό ανάρτησης 21PROC008681744