Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών για την κάλυψη αναγκών της Κατασκήνωσης στον Άγιο Ανδρέα Αττικής

16/06/2020ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο


ΑΘΗΝΑ 16 / 6 / 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤο Δ.Σ. της Κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την κάλυψη αναγκών της Κατασκήνωσης στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

Η κάλυψη της δαπάνης των εργασιών θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε 2310802059 του Ειδικού Φορέα 1015-203 « Επιχορήγηση σε παιδικές κατασκηνώσεις για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας του έτους 2020.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τις παρακάτω εργασίες:

1. Στήσιμο σκηνών, μεταφορά υλικών, αποσυναρμολόγηση σκηνών και μεταφορά των υλικών στις αποθήκες με τη λήξη της τελευταίας κατασκηνωτικής περιόδου 2020, προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Καθαρισμός ειδών ιματισμού - απολύμανση στρωμάτων, θα δοθεί τιμή ανά τεμάχιο όπως αυτά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Εκκενώσεις βόθρων, μέχρι του ποσού των εκατό δέκα ευρώ (110,00) ανά δρομολόγιο μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Μίσθωση πούλμαν προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα ευρώ (150,00) ανά ημερήσιο δρομολόγιο(όπως ορίζεται παρακάτω) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

5. Μίσθωση εταιρείας φύλαξης για την είσοδο της Κατασκήνωσης επί εικοσιτετραώρου βάσεως για την κατασκηνωτική περιόδο 2020 προϋπολογισθείσας δαπάνης έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται ανωτέρω για την κάλυψη αναγκών της Κατασκήνωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει την κατασκηνωτική περίοδο 2020.

2. Το από 15/6/2020 πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κατασκήνωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μας αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την Παρασκευή 19/06/2019 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Αριστοτέλους 17, 3ος όροφος, γραφείο 21-22.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον ΚΥΡΙΩΣ κλειστό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται:

α.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β.Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ)

γ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος του έργου.

δ.Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά και ένας δεύτερος κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Μέσα στην τεχνική προσφορά πρέπει να υπάρχουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα

γ. Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης

ε. Ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα της παρούσας πρόσκλησης.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την επιτροπή που έχει οριστεί από το Δ.Σ. Κατασκήνωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική αλλά και από ποιοτική άποψη προσφορά. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι το πέρας των εργασιών κλεισίματος της Κατασκήνωσης μετά τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου 2020. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος διαφορετικό απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται εις τριπλούν, από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η εκτέλεση εργασίας υποχρεούται να προσέλθει την επομένη από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή – εξόφληση κάθε εργασίας θα γίνει μετά το πέρας αυτής και μετά την παραλαβή της από το Δ.Σ. Κατασκήνωσης.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής που θα υποβάλλονται είναι τα κάτωθι :

· Τιμολόγιο, το οποίο θα φέρει όλα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις στοιχεία

· Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 -ΣΤΗΣΙΜΟ ΣΚΗΝΩΝ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ ΣΚΗΝΩΝ

Πάνω σε εξήντα πέντε (65) τσιμεντένιες βάσεις που υπάρχουν στο χώρο της κατασκήνωσης θα στηθούν οι αντίστοιχες σκηνές.

Πρώτα θα σχηματισθεί ο σκελετός της σκηνής από τα αλουμινένια κομμάτια που αντιστοιχούν σε κάθε σκηνή και μετά θα σκεπασθούν με τα πανιά όπου για κάθε σκηνή είναι τέσσερα (ένα μπροστινό τμήμα–πόρτα,ένα οπίσθιο και δύο ενδιάμεσα). Κατόπιν θα πρέπει τα τέσσερα αυτά κομμάτια να ενωθούν μεταξύ τους με τα κατάλληλα σκοινιά που διαθέτουν και να στερεωθούν στο δάπεδο.

Οι μεταλλικοί σκελετοί καθώς και τα πανιά θα μεταφερθούν από την αποθήκη της κατασκήνωσης σε κάθε βάση με ευθύνη του Αναδόχου.

Αφού στηθούν και δεθούν οι σκηνές με ίδια μέσα πάλι του Αναδόχου από τις αποθήκες της κατασκήνωσης θα μεταφερθούν σε κάθε σκηνή τα κάτωθι υλικά :

Τέσσερα κρεβάτια

Τέσσερα στρώματα

Ένα ηλεκτρικό ψυγείο

Μία ντουλάπα

Ένα πλαστικό τραπέζι

Τέσσερις πλαστικές καρέκλες

Ένας ξύλινος πάγκος

Τα κρεβάτια είναι λυόμενα και μετά την μεταφορά τους στις σκηνές θα πρέπει να συναρμολογηθούν.

Μετά το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποσυναρμολόγηση των σκηνών, των κρεβατιών, την μεταφορά αυτών αλλά και όλων των ανωτέρω αντικειμένων στην αποθήκη της κατασκήνωσης.

Η προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου αφορά το σύνολο του έργου.

Χρόνος παράδοσης στησίματος σκηνών έως 28/06/2020.

2 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Για την πλύση του ιματισμού της κατασκήνωσης και τον καθαρισμό στρωμάτων, στην υποβολή της οικονομικής προσφοράς να ορίζεται τιμή μονάδας ανά τεμάχιο που θα αφορά τα είδη:

1)Κουβέρτες 2) Σεντόνια 3) Υποσέντονα 4) Μαξιλαροθήκες 5) Τραπεζομάντηλα 6) Στρώματα 7)Μαξιλάρια

Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να παραδίδονται καθαρά χωρίς στίγματα και συσκευασμένα σε νάιλον περιτύλιγμα.

Η πλύση του ανωτέρου ιματισμού (1,2,3,4,5) θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, στο μεσοδιάστημα των τεσσάρων κατασκηνωτικών περιόδων και στη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός χρονικού διαστήματος δύο ημερών.

Όσων αφορά τον καθαρισμό στρωμάτων θα γίνει στην αρχή, ανά περίοδο στα στρώματα των σκηνών που θα αλλάζουν οι διαμένοντες και στη λήξη λειτουργίας της Κατασκήνωσης, στο χώρο μας με την υποχρέωση συσκευασίας των στρωμάτων με δικά μας υλικά.

3 - ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

Τα βυτία που θα προσφέρουν στην κατασκήνωση για την μεταφορά λυμάτων θα πρέπει να είναι περιεκτικότητας 24-25 κυβικά. Ο Ανάδοχος οφείλει εντός 12ωρου από την στιγμή που θα ενημερώθει από το Δ.Σ. της Κατασκήνωσης,να προσέλθει στο χώρο της κατασκήνωσης για να πραγματοποίσει την εκκένωση. Ο Ανάδοχος οφείλει να καθαρίσει από το πουρί και τα λίπη τους βόθρους, ώστε να αποκατασταθεί η απορροφητικότητα στο έδαφος χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σκευάσματα της αγοράς.

4 - ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ

Το πούλμαν που θα προσφερθεί προς μίσθωση θα μεταφέρει τους κατασκηνωτές

α)από την κατασκήνωση (Άγιος Ανδρέας Αττικής) στις 6.30 το πρωί, προς το Υπουργείο Υγείας (Αθήνα) και β) από το Υπουργείο Υγείας προς την κατασκήνωση στις 2.30 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ( αυτό ορίζεται ως δρομολόγιο). Η μεταφορά θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Σ/Κ, 15 Αυγούστου και τις κενές μέρες) από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου έως τη λήξη της περίπου 36 ημέρες.

Το πούλμαν θα πρέπει να είναι καινούριο 52 θέσεων με κλιματισμό και να μην υπερβαίνει τη δεκαετία από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας.

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν κατ’ ελάχιστο φωτοαντίγραφα 2 αδειών κυκλοφορίας πούλμαν και των σχετικών πιστοποιητικών ΚΤΕΟ καθώς και οι άδειες οδήγησης των οδηγών. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν και μισθωμένα πούλμαν θα πρέπει να συνυποβληθούν και φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των μισθωμένων και σχετικών πιστοποιητικών ΚΤΕΟ καθώς και οι άδειες οδήγησης των οδηγών, καθώς επίσης και επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης.

Επίσης πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα που αναφέρονται στο ισχύον υγειονομικό πρωτόκκολο προς περιοριμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 όπως αυτό εκδίδεται από το Υπουργείο Τουρισμού. Επισημαίνεται ότι ο μειοδότης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή των σχετικών δαπανών, θα πρέπει να καταθέσει και τα σχετικά ημερήσια δελτία κίνησης των πούλμαν που θα μεταφέρουν τους κατασκηνωτές. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η αποπληρωμή της σχετικής δαπάνης.

Η τιμή στην οικονομική προσφορά θα ορίζεται ανά ημερήσιο δρομολόγιο όπως αναφέρεται παραπάνω.

5 - ΦΥΛΑΞΗ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

1) Η εταιρία φύλαξης θα πρέπει να διαθέτει

· Την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

· Ασφαλιστικό συμβόλαιο επαγγελματικής και αστικής ευθύνης

· Τα απαραίτητα ISO που ορίζονται από τη νομοθεσία

2) Η φύλαξη θα πραγματοποιηθεί από 4/7/2020 έως και το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου συμπεριλαμβανομένων αργιών και εορτών για περίπου 58 ημέρες και θα είναι επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

3) Η εταιρία υποχρεούται να πραγματοποιεί έλεγχο εισόδου - εξόδου των επισκεπτών και των οχημάτων και να τηρεί αρχείο αυτών.

4) Η εταιρεία υποχρεούται στο φάκελο που θα καταθέσει να συμπεριλάβει τα βιογραφικά σημειώματα των υπαλλήλων της που θα απασχοληθούν στην Κατασκήνωση.

5) Η επιλογή του προσωπικού θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. Κατασκήνωσης.

6) Όλες οι λεπτομέρειες και οι απαιτήσεις του Δ.Σ. Κατασκήνωσης θα αποτυπωθούν στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο.

Πληροφορίες: Δημητρανοπούλου Βασιλική τηλ.: 6972026964

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ