Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023

Horizon Europe / Ορίζοντας Ευρώπη

22/07/2022
HORIZON EUROPE 2021 - 2027

Ο «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία και την ενίσχυση της επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας στην ανάπτυξη, υποστήριξη και υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας παγκόσμιες προκλήσεις. Ενισχύει τη δημιουργία και την καλύτερη διασπορά εξαιρετικών γνώσεων και τεχνολογίας.

Αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας, πλήρως συνδεδεμένο με τη δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ, ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη, προάγει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και βελτιστοποιεί το αντίκτυπο στις επενδύσεις σε έναν ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.


Horizon Europe is the EU’s key funding programme for research and innovation with a budget of €95.5 billion until 2027.

The programme facilitates collaboration and strengthens the impact of research and innovation in developing, supporting and implementing EU policies while tackling global challenges. It supports creating and better dispersing of excellent knowledge and technologies.

It creates jobs, fully engages the EU’s talent pool, boosts economic growth, promotes industrial competitiveness and optimises investment impact within a strengthened European Research Area.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι / Web links:

HORIZON EUROPE official site

HORIZON EU Cluster1: Health

.................................................................................................................................................

CORDIS EU research results: Βάση Δεδομένων της ΕΕ, με πληροφορίες για έργα που χρηματοδοτήθηκαν στην έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των H2020, FP7 και παλαιότερα.

Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη -> ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

...................................................................................................................................

CORDIS provides information on all EU-supported R&D activities, including programs (H2020, FP7 and older), projects, results, publications.

National Contact Point for Horizon Europe -> EKT (National Documentation Centre)