Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Ιδρύματα Ιστών/ Τράπεζες Ιστών & Κυττάρων

15/07/2015

Ιδρύματα Ιστών

Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

α) «Τράπεζες Ιστών και Κυττάρων» (Τ.Ι.Κ), όπου πραγματοποιείται έλεγχος, συντήρηση, αποθήκευση και διανομή κάθε είδους ιστών και κυττάρων, με σκοπό την αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση τους, αδιακρίτως εάν ο λήπτης είναι συγγενικό πρόσωπο ή τρίτος. Λειτουργούν: α) σε νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται, κατά περίπτωση, από τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού β) στο Κέντρο Ερευνών «Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», γ) στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, δ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και ε) σε Ν.Π.Ι.Δ..

β) «Ιδιωτικές Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος» (I.T.ΟπΑ.), όπου πραγματοποιείται έλεγχος, συντήρηση, αποθήκευση και διανομή αποκλειστικά Ο.π.Α., για μελλοντική χρήση του με θεραπευτικό σκοπό, είτε αυτόλογη είτε αλλογενή, σε συγγενικό πρόσωπο ή σε τρίτο πρόσωπο, εάν ο δότης συμφωνεί. Λειτουργούν σε ιδιωτικές κλινικές και σε μορφή Ν.Π.Ι.Δ..

γ) «Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος» (Τ.Ο.π.Α.), όπου πραγματοποιείται έλεγχος, συντήρηση, αποθήκευση και διανομή αποκλειστικά Ο.π.Α., για μελλοντική χρήση του με θεραπευτικό σκοπό είτε αυτόλογη είτε αλλογενή, αδιακρίτως εάν ο λήπτης είναι συγγενικό πρόσωπο ή τρίτος. Λειτουργούν αποκλειστικά: α) σε νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται, κατά περίπτωση από τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, β) στο Κέντρο Ερευνών «Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», γ) στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών και δ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Για τη λειτουργία των ανωτέρω Ιδρυμάτων Ιστών, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ισχύει για τρία έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο (Άρθρο 52 του ν. 3984/2011, ΦΕΚ 150/Α΄).