Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Κέντρα Δοτών

02/12/2022

Κέντρα Δοτών

Τα Κέντρα Δοτών προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 3984/2011.

Για την προσέλκυση δοτών μπορεί να οργανώνονται κέντρα δοτών από τον Ε.Ο.Μ. από δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, από Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, ιδρύματα, αστικές εταιρείες).

Στα κέντρα δοτών επιχειρείται η προσέλκυση υποψήφιων εθελοντών δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, πραγματοποιείται η ενημέρωση, ο έλεγχος καταλληλότητας, η λήψη συναίνεσης, η συλλογή βιολογικού υλικού, η διασφάλιση της τυποποίησης HLA και η διαχείριση εθελοντών δοτών υπό τον συντονισμό και τις οδηγίες του Ε.Ο.Μ., με σκοπό την αλλογενή μη συγγενική μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Η καταγραφή των στοιχείων των δοτών και η αποστολή τους για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Μητρώο που τηρεί ο Ε.Ο.Μ. γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού.