Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Εφαρμογή Ιστών και Κυττάρων

15/07/2015

Οργανισμοί Προμήθειας Ιστών και Κυττάρων

Συνιστούν Οργανισμούς από τους οποίους πραγματοποιείται η προμήθεια ιστών και κυττάρων, εξαιρουμένων των αναπαραγωγικών κυττάρων για τα οποία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ν 3305/2005. Δύνανται να είναι νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιωτικές κλινικές.

Μονάδες Εφαρμογής Ιστών & Κυττάρων (Άρθρο 57 του ν. 3984/2011 ΦΕΚ 150/Α΄, όπως αυτό ισχύει).

Αποτελούν Μονάδες στις οποίες πραγματοποιείται η εφαρμογή ιστών ή κυττάρων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 περίπτωση 12 του π.δ. 26/2008, εξαιρούμενων των αναπαραγωγικών κυττάρων για τα οποία ισχύουν τα οριζόμενα στο ν 3305/2005. Λειτουργούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ειδικά οι επεμβάσεις κερατοπλαστικής πραγματοποιούνται και σε μονάδες υγείας Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν λάβει τη σχετική άδεια.

Τα νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας Μονάδας Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων, λειτουργούν ταυτοχρόνως ως Οργανισμοί Προμήθειας, χωρίς να υποχρεούνται σε λήψη της σχετικής άδειας (Άρθρο 51 του ν. 3984/2011, ΦΕΚ 150/Α΄).

Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω Οργανισμών και Μονάδων, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ισχύει για τρία έτη και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο. (Άρθρα 51 και 57 του ν. 3984/2011, ΦΕΚ 150/Α΄)